Kraftsamling biogas II

Energikontor Norra Småland drev under 2014 ett projekt för att stödja utvecklingen av biogas i Jönköpings län, projektet Kraftsamling Biogas. 2015-2018 bedrevs en fortsättning på det projektet - Kraftsamling Biogas II – regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn.

Projektet Kraftsamling biogas II syftade till att öka mängden och andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län och därmed bidra till en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Projektet att förstärkte därför inom följande tre områden:

  • Öka marknadens efterfrågan av biogas
  • Förbättra infrastruktur och distribution av biogas
  • Förbättra förutsättningarna för konstadseffektiv produktion av biogas

Samverkan mellan aktörer och kraftsamling inom det regionala ledarskapet är plattformen för att framgångsrikt öka andelen biogas. Andra regioner jobbar enligt detta koncept och det efterfrågas även av intressenterna i Jönköpings län. Projektets metod var att öka marknadens efterfrågan av biogas och att därigenom skapa gynnsamma effekter för infrastruktur samt att förbättra förutsättningarna för produktion av biogas.

Klimatrådet i Jönköpings län, som representerar 50 organisationer, beslutade i december 2014 om ett åtgärdsförslag för att främja biogas och minska kommunernas avfallsmängder. Energikontor Norra Småland fick i uppgift att starta upp och driva aktiviteterna i åtgärden.

Projektet var treårigt och avslutades den 25 maj 2018.

Projektet finansierades bland annat av EU:s regionala strukturfond för Småland och öarna via Tillväxtverket, Region Jönköpings län och Jönköping Energi.

Biogasnätverket för Jönköpings län

Biogasnätverket har funnits sedan september 2014 och välkomnar alla aktörer som vill samverka för biogasbranschens utveckling. Nätverket har cirka 30 deltagare. Energikontoret är koordinator för nätverket.

Kontakta oss för att delta i nätverket

 

 

Logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden