GoMate - Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden

Elfordonspool

Luftkvalitet och trängsel, den förtätade staden har flera utmaningar att hantera. Nu summerar Energikontor Norra Småland projektet "GoMate – diversifierad elfordonspool för den förtätade staden". Det är ett unikt demonstrationsprojekt i två av Jönköpings nyaste bostadsområden som kan bli en modell för framtidens stadsplanering. Boende erbjuds en hel palett av klimatanpassade elfordon för varje tänkbart behov – utan att själv behöva äga fordonen. Demonstrationsprojektet är avslutat, erfarenheterna och återstående frågor arbetas vidare med i fortsättningsprojektet GoMate 2.0, båda kan du läsa mer om här.

I teorin

Förtätning av innerstäder är en pågående trend i svenska städer. Syftet är att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer, där bilen tar mindre plats till förmån för andra färdmedel, som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Innerstäder som expanderar har goda förutsättningar då befolkningsunderlag skapas för att kunna underhålla och utveckla ett gott utbud av service och aktiviteter.

Avstånden mellan många vardagliga målpunkter kan dessutom hållas korta. Vägnäten i och omkring innerstäderna är dock redan hårt belastade, där relativt små ökningar av biltrafik leder till betydande problem med trängsel. En inflyttning av människor ger alltid en viss ökning av transporterna lokalt. Det är därför viktigt att utbyggnaden av förtätningsområden följs av betydande insatser för att minska bilanvändandet till förmån förmer miljöanpassade och yteffektiva färdmedel.

I detta projekt testades och utvärderade konceptet med en diversifierad elfordonspool, kopplat till boendet i två förtätningsområden; Munksjöstaden (ett gammalt fabriksområde) i Jönköpings innerstad samt Strandängen cirka fyra kilometer från centrum.

En diversifierad pool innehåller flera olika slags fordon, anpassade till olika typer av resor och transportbehov; elcyklar, elassisterade lådcyklar samt elbilar av varierande storlek. Bilens fördel är att den klarar av mycket skilda resor och transportbehov; man kan färdas själv eller skjutsa andra, transportera matvaror, små- och större gods, fungerar sommar som vinter, i ur och skur. Samtidigt kan andra fordon passa bättre i täta städer. Att få invånarna att testa olika sätt att resa är dock en utmaning. I detta projekt undersöks i vilken utsträckning tillgången till en varierad uppsättning poolfordon – jämsides med gång, cykel och kollektivtrafik – kan minska bilinnehavet och bilanvändning bland Jönköpingsbor.

I dag pågår utveckling och tester av en rad nya och innovativa lösningar för att minska bilinnehav och bilanvändning i städer. Ofta rör det sig om poollösningar baserade på en fordonstyp (exempelvis elbil och elcykel) eller mycket avancerade lösningar där människor kan abonnera på en mångfald transporttjänster, som på daglig basis kan kopplas samman utifrån behov (på engelska ”transport as a service”).

I detta projekt testades en utvecklad poollösning som är enkel att införa och kan skötas på plats. Det är möjligt och troligt att denna typ av anpassade lösning har en särskild nisch att fylla, inte minst i städer utanför storstadsområdena.

Projektet hade följande delstudier (arbetspaket): förstudie, implementeringsstudie, brukarstudie, syntes och resultatspridning förutom projektledning.

I praktiken

Fordonspoolen på Strandängen, som kommunala bostadsbolaget Vätterhem testade, består av en elcykel och elassisterad lådcykel samt en elbil. Testperioden där genomfördes våren/sommaren 2017 och finns nu kvar med Vätterhem som finansiär.

Officiell start av testperioden för elcykelpoolen var 23 maj 2018 för kvarter 2 och 3 i Munksjöstaden och pågick till 30 november 2018. Totalt var 160 lägenheter utvalda för att kunna dimensionera fordonspoolen. 12 elcyklar och 3 lådcyklar fanns att tillgå när allt var på plats. Sunfleets bilpool fanns redan på plats när testperioden för cyklarna kom igång, med en elbil, en laddhybrid och två dieselbilar. Första perioden för cykelpoolen var kostnadsfri fram till 8 november, då en prismodell testades utifrån vad vi har utvärderat med hjälp av inspelen från de boende. November är inte bästa cykelmånaden även om vädret var tillåtande. Ett urval av boende har under juni och augusti-oktober skrivit resedagböcker och intervjuas av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 

14 november 2018 var det stormöte med projektgruppen och nyckelintressenter inför slutrapportering med diskussioner om fortsättning och hur vi tar erfarenheterna vidare. Sammanfattat efter genomgång av hela projektet så följs projektplanen men med försening. Det har varit många utmaningar längs vägen, bland annat gick cykelleverantören i konkurs precis innan planerad start för stora elcykelpoolen på Munksjöstaden, GDPR i skarpt läge gav utmaningar när det gällde att få information direkt till boende, ett inbrott skedde efter två veckor med mera, som ni kan läsa mer om i slutrapporten.
Hela stora gänget på mötet var nöjda med projektet trots alla utmaningar och har lärt sig mycket samt vill jobba vidare utifrån erfarenheterna.

Ett avtal skulle tas fram för cykelpoolen på Munksjöstaden tillsammans med berörda bygg- och fastighetsaktörer efter projektets avslut den 31 december 2018. Utifrån olika aktörers olika förutsättningar (bl.a. inga skrivna krav i detaljplanen och många inblandade parter), så har inget avtal ännu träffats och elcykelpoolen på Munksjöstaden är bortplockad efter projektet. Parterna vill jobba vidare med frågorna vilket görs i GoMate 2.0.

Slutrapport GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden (pdf-fil, )

Vetenskaplig artikel från GoMate Comfort First! Vehicle-Sharing Systems in Urban Residential Areas: The Importance for Everyday Mobility and Reduction of Car Use among Pilot Users (Extern länk)

Projekttid

GoMate demo: 2016-10-10 – 2018-12-31

Projektledare

Therese Silvander, Energikontor Norra Småland

Projektpartners

VTI, byggaktörerna Tolust, Riksbyggen, Kommunal, Vätterhem samt cykelentreprenören Cykelpoolen Sverige AB. Energikontor Norra Småland är operativ projektledare.

Projektet finansierades av projektparterna samt Energimyndigheten och Trafikverket inom "Demonstrationsprojekt för elfordon". Projektet genomfördes i samarbete med Jönköpings kommun och Sunfleet.

Fortsättningsprojektet GoMate 2.0

Fortsättningsprojektet "GoMate 2.0: fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med nya och gamla partners" pågår december 2018 till oktober 2020 och ska jobba vidare utifrån de frågor och behov som kvarstår efter demonstrationsprojektet.