Förstudie: En kartläggning över byggbranschen i Jönköpings län

Flera stora byggkranar vid ett husbygge.
Förstudien kartlade aktörer i bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län.

Energikontoret genomförde under nio månader 2021 förstudien En kartläggning över byggbranschen i Jönköpings län. Förstudien samlade in kunskap om och kartlade aktörer i bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län samt tittade på vilka behov och möjligheter aktörerna har för att bygga mer hållbart. Resultatet har delats till intresserade företag i länet.

Om förstudien

Syftet med förstudien var att se på de utmaningar och möjligheter som bygg- och fastighetssektorn har för att kunna bygga med minskad klimatpåverkan, bättre energieffektivitet samt med ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden. Andelen trähusbyggnationer i Jönköpings län är exempelvis lägre jämfört med närliggande län. Här ville förstudien se på vad aktörer i bygg- och fastighetssektorn behöver för att öka det hållbara byggandet och renoverandet så att Jönköpings län blir ett hållbart, attraktivt och kompetensförsörjt län.

Övergripande mål och delmål

På 5-10 års sikt har förstudiens förslag till projekt och samarbeten skapat affärsmöjligheter hos små och medelstora aktörer i bygg- och fastighetssektorn som bidrar till byggande och renovering med minskad klimatpåverkan, bättre energieffektivitet samt med ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden i länet. Detta främjar konkurrenskraften hos små och medelstora företag i bygg- och fastighetssektorn samt bidrar till att klimat- och energimålen i länet uppnås.

Förstudiens delmål innebar att göra en kartläggning av aktörer och samverkansformer inom bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län. Kartlägga nuläge och möjligheter till förbättring med avseende på minskad klimatpåverkan, bättre energieffektivitet samt med ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden. Sprida resultat från förstudien, identifiera projekt- och affärsidéer samt möjliga samarbeten i samverkan med målgruppen och andra aktörer.

För att nå projektets mål samlades kunskap, erfarenheter, förmågor och intressen kring byggprojekt med minskad klimatpåverkan och med bättre energieffektivitet som är resurseffektiva samt samlade information kring återbruk och cirkulära materialflöden som finns idag.

Förväntade effekter på längre sikt

Förväntade effekter på lång sikt är att aktörer inom bygg- och fastighetssektorn inom Jönköpings län bygger hållbara byggnader, exempelvis fler byggnader i trä med lokalt producerad trävara samt att återbruk och cirkulära materialflöden beaktas.

Förstudien förväntades leda till framtida affärsidéer, projekt och samarbeten med aktörer i bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län. Genomförandeprojekt ska bidra till att utveckla bygg- och fastighetssektorn i länet med minskad klimatpåverkan, bättre energieffektivitet och ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden med fokus på hållbarhet ur olika aspekter, såsom ekonomiska, miljömässiga och sociala.

Målgrupp

Den primära målgruppen för förstudien var privata och offentliga aktörer inom bygg- och fastighetssektorn, med tyngdpunkt på små och medelstora företag.

Förstudietid

Förstudien pågick januari till oktober 2021.

Intresserad av förstudien?

Är du en aktör i byggbranschen som vill få information om arbetet med förstudien? Välkommen att kontakta oss på energikontoret@rjl.se.