Förstudie: Samverkan för minskad klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län

Siluett av byggnadsställningar, armeringsjärn och tre byggarbetare i solens uppgång.

Bakgrund

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor andel av energianvändningen, utsläppen av växthusgaser och uppkomna avfallsmängder i Sverige. För att företag inom bygg- och fastighet ska vara konkurrenskraftiga på sikt behöver de minska sin klimatpåverkan.
Energikontor Norra Småland har kartlagt Jönköpings läns bygg- och fastighetssektors utmaningar, behov och möjligheter för att bygga mer hållbart. I det arbetet framkom att samverkan och samarbete mellan involverade aktörer i bygg- och fastighetssektorn är efterfrågat. Samverkan är dessutom en grundsten för att branschen ska minska sin klimatpåverkan och samtidigt stärka sin konkurrenskraft. Därför avser den här förstudien att undersöka de förutsättningar som behöver klargöras för att så snart som möjligt kunna starta upp ett nätverk och få till en god samverkan inom bygg- och fastighetssektorn i länet.

Frågeställningar

Förstudien ska besvara följande frågeställningar:

  • Vilka för- och nackdelar finns av olika samverkansformer för nätverk samt vilken samverkansform är lämpligast för ett branschnätverk i Jönköpings län?
  • Hur bör ett sådant nätverk långsiktigt finansieras? Vad är en lämplig sammansättning av aktörer?
  • Vilken vision, målsättning och strategi för nätverket är lämplig?
  • Hur hanteras bäst målkonflikten om företags behov av att skydda affärshemligheter kontra fördelar av att utbyta erfarenheter inom ett nätverk?
  • Vilka fokusområden är särskilt viktiga för branschen att samarbeta inom för att stärka konkurrenskraften och minska klimatpåverkan?

Förväntade effekter

Vid projektslut har förstudien genererat förslag på långsiktigt framgångsrika samverkansformer för en konkurrenskraftig, resurseffektiv, klimatsmart och cirkulär bygg- och fastighetssektor i Jönköpings län. Det finns flera tänkbara samverkansformer, till exempel samverkan i projektform, ett nätverk i form av ekonomisk eller ideell förening eller en kombination av dessa. Om förstudien landar i att ett projekt är den mest lämpliga samverkansformen ska förstudien ta fram ett förslag på hur ett genomförandeprojekt kan se ut som har för avsikt att starta upp ett bygg- och fastighetsnätverk eller komplettera ett medlemsfinansierat nätverk.

Målgrupp

Förstudiens primära målgrupper är privata samt offentliga aktörer inom bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län. Den sekundära målgruppen är politiker och näringslivsbolag.

Projekttid

Projektet pågår från januari till oktober 2022.

Finansiering/budget

Budgeten är cirka 570.000 kronor. Förstudien finansieras till lika delar av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

 

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden.