Hur känner era medarbetare för fossilfria drivmedel?

Hur kan ni hjälpa medarbetarna i er kommun att få en större acceptans och mer positiv inställning till fossilfria drivmedel?

Vi presenterar en målgruppsanalys som vi har genomfört, vilken ger insikter om vad ni kan göra för få medarbetarna att släppa sin räckviddsångest, sin osäkerhet vid laddning/tankning och sina förutfattade meningar.