A-Ö i Informationsguiden

En snabböversikt över service och regler på Värnamo Folkhögskola i bokstavsordning.

Adress till skolan  

Besöksadress:

Värnamo Folkhögskola
Västhorjavägen 9 (huvudentré)
331 35 Värnamo

Sveavägen 32 (Bokullen)  
331 50  Värnamo

Postadress:

Värnamo Folkhögskola
Box 234
331 22 Värnamo

varnamo.folkhogskola@rjl.se
www.rjl.se/varnamofolkhogskola

Alkohol- och drogpolicy

Studenter som börjar på skolan får information om skolans alkohol- och drogpolicy och förbinder sig att följa den.
Alkohol- och drogpolicy

Antagning

Beskrivning av antagningsprocess och antagningsrutiner.
Antagningsprocess

Arkiv och sekretess

Deltagarregistrering med studerandeuppgifter handläggs via Schoolsoft.

Som folkhögskola i Region Jönköpings län lyder vi under offentlighetslagen och sekretesslagen.

Alla handlingar som kommer in till och skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst.

Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och serviceskyldigheter gentemot allmänheten. På en offentligt driven folkhögskola kan man till exempel ställa krav på att ärenden ska handläggas inom en rimlig tid. Anmälningar enligt förvaltningslagen kan bara göras av den som är direkt berörd och anmälan ska ske senast tre veckor efter att det beslut man vill klaga på har fattats.

Registrering av och uppgifter om deltagare sker i SchoolSoft.

Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda. Det är även uppgifter om enskilda personliga förhållanden hos kurator och studie- och yrkesvägledare.

Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande och avstängning kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig. 

Avgifter och kostnader

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Du betalar däremot för kost, logi, litteratur, material och studieresor.
Avgifter och kostnader.

Avstängning

Grova eller upprepade avvikelser från våra skolregler på skolans område kan leda till i första hand en tids avstängning och i värsta fall avskiljande från undervisningen eller internatet.
Avstängning, disciplinära åtgärder

Bankgiro

Skolans (regionens) bankgiro är 990-0903

Bibliotek

Du lånar böcker med ett lånekort. Biblioteket kan nyttjas även kvällar och helger.

Bokförsäljning

Du beställer dina böcker genom din lärare i respektive ämne. Beställningen är bindande och kan inte återtas efter att du har skrivit på listan. Du kan också köpa dina böcker själv på annat sätt. Kompendier/artikelsamlingar debiteras med 1 krona per svartvit sida och 2 kronor per färgsida. Lärare i respektive ämne delar ut materialet och kostnaden faktureras. Skulle du ångra beställningen sker ändå fakturering.

CSN

Studierna vid Värnamo Folkhögskola ger dig rätt att söka statliga studiemedel. Det söker du via CSN, Centrala studiestödsnämnden.

För mer information kontakta CSN:

Skolan rapporterar uppgifter till CSN, vilket innebär att studiestödet kan dras in.
Kursmålet för respektive termin måste klaras innan CSN godkänner stöd för kommande termin.

Deltagarråd

Deltagarrådet är deltagarnas eget forum för inflytande på skolans verksamhet. Varje klass utser representanter till deltagarrådet.

Felanmälan

Regionfastigheter står till tjänst med fastighetsjour i Värnamo Folkhögskolas lokaler när det gäller fastighetsrelaterade ärenden såsom:

 • Elproblem (utlöst jordfelsbrytare, utlöst säkring)
 • Värme, ventilation.
 • Vatten, avlopp.

Dagtid görs felanmälan till skolans vaktmästare:
tel. 070-269 71 70. Vardagar 09.30-10.00 är vaktmästeriet öppet.

Utanför kontorstid felanmäls akuta ärenden till Regionfastigheter på tel. 010-241 41 41 och följ hänvisning , d.v.s. tryck 2 och därefter 2 igen.

Fusk

Fusk med olika uppgifter genom att nyttja andra personers produkter som kan hämtas från Internet eller från andra är inte tillåtet. Skolan använder sig av Urkund. För mer information se skolans ordningsregler(pdf-fil 210 KB).

Försäkring

Alla deltagare på skolan omfattas av en olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar. Denna försäkring gäller dygnet runt. Observera att denna försäkring inte täcker för sjukdom, stöld med mera.
Kontakta kansliet för mer info.

Gymklubben

Medlemmar får tillträde till idrotts- och styrkehallen via skolans låskort.
Kostnad 100 kr/termin.

Gäster

Det är tillåtet att ha helg-gäster som övernattar i ditt rum, men du måste anmäla detta till elevhemsföreståndaren genom att fylla i en blankett. Madrasser finns att låna av städpersonal.

Från den tredje natten ska din gäst betala 100 kr/natt. Det är du som deltagare som ansvarar för dina gäster och deras uppförande. Inga övernattande gäster under vardagarna (undervisningstid).

Information

För att alla ska få så bra information som möjligt om vad som händer på skolan ska du använda Schoolsoft. Ta också del av skolans klassbrev (delges på klassrådet varje vecka och läggs ut på Schoolsoft).

Internet

Skolan har en IT-policy som vi förutsätter att du som elev följer. 
IT-policy

Inställd kurs

Om en kurs måste ställas in till exempel på grund av för få kursdeltagare meddelas sökanden minst två veckor före kursstart.

Jourtelefon

När skolan inte är bemannad kan du alltid få hjälp genom att ringa på vår jour-telefon, tel 0722-48 96 00.

Klagomålshantering

Om du är missnöjd med något på skolan vill vi att du talar om det. I första hand vänder du dig till din klassföreståndare men även till rektor och servicechef.

Vid allvarligare frågor kan man också vända sig till skolans styrelse: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet i Region Jönköpings län, kontaktuppgifter finns på www.rjl.se/demokrati.

Du kan självfallet också ta kontakt med Folkbildningsrådets Studeranderättsliga råd(pdf-fil 739 KB).

Kopiering

För enstaka kopior ska du vända dig till din lärare i respektive ämne. 
Privata svartvita A4 kopior kostar 1 krona/styck och färgkopior 2 kronor/styck.

Kostnader

Bekräftelseavgift, 300kr

Beloppet faktureras när du tackat ja till platsen och räknas av på första fakturan när du börjat på skolan. Om du tackar nej till platsen måste du ändå betala fakturan. 

 

Externatavgift, 500 kr/termin

Externatavgift betalar alla elever som inte bor på skolans internat, vilket täcker in följande kostnader:

 • Elevförsäkring.
 • Korta studieresor med skolans bilar inom kretsen av 50 km från skolan.
 • Förmiddagsfika fredag.
 • Höst-, jul- och sommarmiddag.

I många kurser ingår studieresor. Kostnaden för dessa tillkommer.

Avgifter för mat och logi

Avgifterna betalas in vid åtta tillfällen under läsåret för internatelever.
Första fakturan kommer i början av september resp. februari (avser både augusti/september resp. januari/februari), resten månadsvis.
Inackorderingen innefattar ej mat under veckoslut, lov, praktikveckor och kursuppehåll.

Kaffekuponger kan köpas separat och ett häfte om 10 kuponger kostar 150:-. Enstaka kupong kostar 20:-.

Internetuppkoppling

Internetuppkoppling tillkommer i hyran. Boende på Bokullen & Engsbo betalar 100 kr/månad. Kan avbokas om man vill ha egen uppkoppling.

Låskort

Låskort är kostnadsfria, men borttappat låskort debiteras med 200 kronor.

Gymkostnad

De som vill ha tillgång till gymmet betalar 100 kr/termin.

Kurator

Kuratorn har sitt arbetsrum i huvudbyggnaden innanför biblioteket. Du kan boka tid hos Anette Svensson på telefon 010-244 90 41 eller genom att skicka e-post till anette.a.svensson@rjl.se. Det går även bra att skicka ett meddelande genom Schoolsoft. Besöket räknas inte som frånvaro.

Ledighet

Ansökan om ledighet inlämnas på särskild blankett som finns på expeditionen.

Ledighet och frånvarorutiner

Likabehandlingsplan

På Värnamo Folkhögskola tolereras ingen som helst mobbing eller kränkande behandling/särbehandling.

Likabehandlingsplan(pdf-fil 807 KB)

Lov

Se Tider för läsåret.

Låskort

När du börjar på skolan erhåller du ett låskort utan betalning, som ska lämnas tillbaka när du slutar. Låskortet ger tillgång till huvudbyggnaden (datasalar, bibliotek), Julias Hus samt Idrottshall under kvällstid och helger. Datasal och bibliotek kan nyttjas till klockan 22.00, därefter är byggnaden larmad. Om du tappar bort kortet blir du debiterad 200 kr.

Matbeställningar

Skall ni ansvara för en matbeställning, så skall ni använda er av följande blnakett: Matbeställning(pdf-fil 5 KB)

Matsal

Vi serverar måndag - fredag vanlig husmanskost, special- och vegetarisk kost till lunch, samt för- och eftermiddagsfika. Tisdag - fredag serveras frukost.

Miljö

Värnamo Folkhögskola är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Nycklar

Du som flyttar in på Internatet erhåller en rumsnyckel. Om du låser dig ute på kvällar eller helger ska du till jourtelefonen. Upplåsning kostar 400 kronor. Borttappad nyckel debiteras med 200 kronor.

Närvaro

Närvaro och frånvarorutiner

Organisationsnummer

23 21 00 - 0057

Parkering

Parkeringsplatser finns vid Gröna Gatan, Smedgatan samt Sveavägen. Ingen parkering vid huvudbyggnaden. Nödvändiga transporter som brandkår, ambulans, transport för funktionshindrade måste kunna ta sig fram.

Pedagogiskt stöd

Alla nya deltagare på skolan genomför ett läsförståelsetest samt en självskattning av läsintresse och läsförmåga. 

Vid behov görs en uppföljning, för att se vilka individuella behov som finns, samt vilka resurser som krävs för att skapa en så bra studiesituation som möjligt.

Vi erbjuder individuellt anpassat stöd bl.a. studiehandledning, strukturellt stöd, avkodningsträning, kompenserande hjälpmedel, till exempel inlästa läromedel och talsyntes samt möjlighet till muntliga prövningar.

Skolans stödgrupp ansvarar för att tillsammans med deltagaren komma överens om anpassat stöd samt upprätta en pedagogisk plan.

Ta gärna kontakt med skolan innan du börjar för att diskutera behov av pedagogiskt stöd.

 

Personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer med mera. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera din ansökan och din eventuella utbildning, måltider och boende hos oss.

Vi har fått dina uppgifter från din ansökan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas under tiden du studerar hos oss och ett år efter avslutad kurs. Det enda dokument som alltid bevaras är skolomdömen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inom vår egen organisation, samt organisationer som CSN och SCB. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Region Jönköping läns Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på regionen@rjl.se. Du når vårt dataskyddsombud på juridik@rjl.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du kan läsa mer om skolans rutiner här(pdf-fil 220 KB)

Posten

Inkommande post

Läggs ut i facken cirka kl 11.00.
Posten sorteras efter efternamn.

Avgående post

Läggs i en blå back i kopieringsrummet. Be om hjälp i receptionen.

Receptionen

I receptionen kan vi hjälpa dig med diverse frågor. Här sköts posthantering, kortbetalning mm.

Resor

Vid resor som är obligatoriska för utbildningen och som du visste om när du tackade ja till utbildningen gäller följande:

Blir du sjuk eller skadad (läkarintyg krävs) betalar du hälften av de kostnader du skulle ha betalat. Den andra hälften av kostnaden delas av skolan och övriga i gruppen.

Om du av andra orsaker inte följer med måste du betala allt.

Vid resor som inte är obligatoriska för utbildningen och som har bestämts efter att skolan började, är det ansvarig lärare som tillsammans med gruppen bestämmer vad som gäller innan resan bokas.

Rökning

Rökning är inte tillåten på skolans område. Ta gärna kontakt med kurator ( Anette Svensson, Tel. 010-244 90 41, 
anette.a.svensson@rjl.se) för stöd för rökavvänjning. 

Sjukanmälan

Görs varje dag innan kl 08.30 i första hand via Schoolsoft alternativt på tel 010-244 90 90, 070-312 18 77 eller via e-post: varnamo.folkhogskola@rjl.seBasdeltagare ska sjukanmäla sig på 010 - 244 90 54. Uppge namn och klass (eventuell profil).
Om du äter specialkost eller är vegan och inte kommer att äta på skolan meddelar du även din frånvaro till köket på tel 010-244 90 09 eller 010-244 90 07.

Sjukvård

I Värnamo kommun finns fyra vårdcentraler.

Vårdcentraler i Värnamo kommun, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Du kan själv välja att skriva in dig vid någon av vårdcentralerna och söka din vård där.

Skolans styrelse

Skolan lyder under Region Jönköpings läns nämnd för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet

Nämnden har 15 ledamöter och arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnden ska följa verksamheten inom: näringsliv, arbetsmarknad, kompetensutveckling, utbildning, kultur och livsmiljö.

Skolans ägare

Skolans ägare är Region Jönköpings län. Region Jönköpings län har två huvuduppdrag: Folkhälsa, sjukvård och tandvård och Regional utveckling och tillväxt. Regionen har regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning.

Studerandeinflytande

Du har möjlighet att vara med och påverka! Förutom Deltagarrådet har vi ett Mat- och städråd, Bibliotek- och kulturråd, Linjeråd och Husmöten. Deltagarrådet har rätt att utse två studerandeskyddsombud.

Studeranderättslig standard

Värnamo Folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.
Om du upplever att vi bryter mot vår utlovade standard har du rätt att klaga hos vår styrelse eller FSR(pdf-fil 739 KB).

Studieintyg och studieomdöme

I Allmän kurs får deltagarna efter slutförda studier ett studieomdöme. Där bedöms förmågan att bedriva studier och förutsättningarna att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Omdömet kan användas till ansökan till högskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

Omdömet är fördelat i sju steg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god- utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God- mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2) 
 • Mindre god- god studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Deltagaren får ett samlat omdöme där studieförmåga i alla ämnen man läser vägs in. I begreppet studieförmåga bedöms följande:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Behörigheter ges i behörighetsämnen när man uppfyller de krav som motsvarar godkänd nivå utifrån gymnasieskolans kursplaner.

Grundläggande behörighet från folkhögskola till högskola:
1. Omfattning:
Tre års studier på gymnasienivåeller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll: 
Godkänt i kärnämnena Svenska eller Svenska som andraspråk 1,2,3
Engelska 5,6
Matematik 1a, b eller c,
Samhällskunskap 1a1,
Historia 1a1, 
Religion 1
Naturkunskap 1a1.

Grundläggande behörighet från folkhögskola för yrkeshögskola

1.Omfattning: 
Tre års studier på gymnasienivåeller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll: 
Godkänt i kärnämnena 

Svenska eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5,
Matematik 1a, b eller c,
Samhällskunskap 1a1,
Historia 1a1, 
Religion 1
Naturkunskap 1a1.

I särskilda kurser får deltagarna ett studieintyg efter slutförda studier. Heltidsstudier innebär att den studerande har ett schema som motsvarar minst 20 timmars lärarledda studier per vecka.

På skolans framgår det hur dessa timmar har fördelat sig över olika ämnen i kursen.

Att vara närvarande på lektioner är en viktig del både för att få omdöme och behörigheter. Om frånvaron är mellan 15-20 % finns en stor risk att man inte får något omdöme. Är frånvaron högre än 20 % kan inget omdöme ges.

I särskilda kurser får deltagarna ett studieintyg efter slutförda studier. Heltidsstudier innebär att den studerande har ett schema som motsvarar minst 20 timmars lärarledda studier per vecka.

I både studieomdömen och studieintyg framgår det hur dessa timmar har fördelat sig över olika ämnen i kursen.

Tidningar

Dagstidningar och tidskrifter kan du läsa i läsrummet vid biblioteket.

Tillgänglighet

Skolan har god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att ständigt bli ännu bättre arbetar vi utifrån vår Policy rörande deltagares olika funktionsförmågor.

Utvärdering

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. Vi gör därför utvärderingar i enkätform slutet av varje termin.

Vaktmästeri

Öppettider

Tisd-fred 09.30-10.00. (Ej vid snöfall/ Övrig tid när dörren är öppen)
Tel 010-244 90 20, 070-269 71 70

Öppettider

Huvudbyggnaden
Måndag-torsdag: Kl. 07.30-16.30  
Fredag: Kl. 07.30-14.00   
Lördag-söndag: Stängt i alla byggnader

Idrottshallen
Måndag-torsdag: Kl. 07.30-15.30  
Fredag: Kl. 07.30-13.00

Bokullen
Måndag-torsdag: Kl. 07.30-17.15  
Fredag: Kl. 07.30-13.00

Julias hus
Måndag-torsdag: Kl. 07.30-16.30  
Fredag: Kl. 07.30-13.00  

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017-2018 (pdf-fil 127 KB)

Bra mål är SMARTA! 
S = Specifikt, ett mål ska vara så tydligt som möjligt 
M = Mätbart, ett mål ska gå att mäta 
A = Accepterat, ett mål ska vara förankrat bland de medarbetare som ska arbeta med förändringarna 
R = Realistiskt, ett mål ska vara realistiskt, men ändå utmanande  T = Tidsatt, ett mål ska ha ett tydligt klardatum 
A = Ansvarstagande, ett mål ska engagera alla att ta ansvar