Social hållbarhet

Fyra barnhänder sträcks upp mot en blå himmel. På händerna är det målat glada ansikten i gult, grönt, rött och blått.
Social hållbarhet handlar bland annat om att Region Jönköpings län främjar mänskliga rättigheter, likabehandling, tillgång till sjukvård och goda arbetsvillkor. Foto: Johan W Avby

Vår utgångspunkt är att människor med olika bakgrund, färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med nya insikter. Alla människor ska ha lika möjlighet till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

Att vara en social hållbar organisation handlar om att främja mänskliga rättigheter, likabehandling, tillgång till sjukvård, goda arbetsvillkor, tillgång till ett brett kulturliv, möjlighet att engagera sig i samhället, möjlighet till kompetensutveckling och ett meningsfullt liv.

Våra mål för social hållbarhet

  1. Tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom organisationen.
  2. Mångfald präglar verksamheten och arbetsplatsen.
  3. Likabehandling – med samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder – präglar verksamheten och arbetsplatsen.
  4. Integration främjas av verksamheten och arbetsplatsen inom ramen för strategier, planer och program.

Vi främjar likabehandling och mångfald

Vi lägger stor vikt vid att främja likabehandling och mångfald när vi rekryterar, bland annat genom hur vi utformar annonser och genom att bedöma kunskap och kompetens likvärdigt mellan de som söker våra tjänster. 

Vi satsar också på flera aktiviteter för att främja likabehandling i våra kontakter med länets invånare. Till exempel genomför vi föreläsningar och utbildningar inom hbtq (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och alla verksamheter erbjuds hbtq-diplomering.

Vi genomför gruppträffar med anpassad kommunikation till asylsökande och nyanlända kring hälsa och svensk sjukvård.

Vi samverkar med organisationer och brukarråd

Vi samverkar med funktionshinderorganisationer, pensionärsorganisationer och brukarråd i länet.

Vi ser till barnens bästa

I alla våra verksamheter möter vi dagligen barn i olika åldrar. Många är nyfikna, friska och glada. Men många är också sjuka, har sjuka föräldrar eller syskon och lever med sorg av olika anledningar. För att öka medvetenheten kring barnens bästa utifrån barnkonventionen finns barnrättsombud i våra verksamheter – det gäller verksamheter inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, kollektivtrafik och utbildning.

Barnrättsombuden utbildar, inspirerar och stöttar sina kollegor i att se vad som är bäst för barnen och för att kunna ta vara på barnens synpunkter. Målet är att göra barn delaktiga. Genom att se till barnens behov och lyssna på deras synpunkter och önskemål skapar vi ett tryggare, hälsosammare och rikare liv för barnen i Jönköpings län.

Vi integrerar jämställdhet i våra verksamheter

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har vi också det nationella uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de verksamheter och program som ingår i det regionala tillväxtarbetet.