Läsfrämjande, berättelser och bildning

Illustration med en vuxen som sitter i en soffa med tre barn och läser en bok.
Regionbibliotek och Barnhälsovården i Region Jönköpings län samarbetar med länets folkbibliotek och logopeder för att ge alla barn Språklust. Foto: Illustration: Fredrika Form och illustration

Regionbibliotek Region Jönköpings län stödjer folkbiblioteken i uppdraget att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Läsningen är grundläggande för aktivt deltagande i det demokratiska samhället. I det läsfrämjande arbetet ska särskilt fokus ägnas barn och unga.

Berättelsen och berättandet är en del av kulturarvet. Tillgång till litteratur, upplevelsen av det lästa och det egna skapandet är förutsättningar för bildning.

Detta sker genom att

  • Inspirera till ökad kompetens via ett aktionslärande förhållningssätt
  • Stimulera metodutveckling för att nå fler invånare
  • Stödja biblioteken i att tillämpa nya metoder för skapande och berättande
  • Verka för samarbete mellan folkbibliotek och förskolan/skolan
  • Samverka med högskolan, folkbildningen och andra aktörer.

Utvecklingsprojekt

Jönköpings län – ett län av läsare

Folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län arbetar med Läs- och litteraturfrämjandeplanen som gemensamt verktyg för att nå vår vision: Jönköpings län – ett län av läsare.

Läs- och litteraturfrämjandeplan 2018-2022(Extern länk)

Språklust

Region Jönköpings län vill lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn oavsett modersmål, i hela länet.

Detta gör vi genom samarbete mellan barnhälsovård, bibliotek och logoped. Två universella spår: 10-månadersbesöket och 5-månadersbesöket på BVC når alla barn och deras föräldrar samt i ett riktat spår som via logopeder når barn med språkstörning. Läs mer på Språklust, Utveckling i Jönköpings län (Extern länk)


Övriga pågående processer