Regionbibliotek

Unga människor runt ett bord och en äldre kvinna som läser en bok.
Målet med den regionala biblioteksverksamheten är att alla invånare ska ha jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice av hög kvalitet. Foto: Gudrun Romeborn

Regionbibliotek Region Jönköpings län har i uppdrag att i nära dialog med folkbiblioteken i länets kommuner främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet.

Den regionala biblioteksverksamheten verkar utifrån den regionala biblioteksplanens mål och prioriteringar. Målet är att alla invånare ska ha jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice av hög kvalitet.

Regional biblioteksplan 2018-2020(pdf-dokument)

Regional biblioteksverksamhet söker och förmedlar nya kunskaper samt prövar nya metoder för att stimulera utveckling och främja samverkan. Regionbibliotek Region Jönköpings län initierar, driver, handleder och följer upp projekt och processer, samt bygger nätverk och knyter kontakter både inom och utom bibliotekssfären för att skapa strategiska relationer. Omvärlden bevakas genom ett analyserande förhållningssätt. I verksamheten ryms även internationella utblickar och kontakter.

Vi fokuserar på utveckling inom följande områden

Biblioteksarenan

Digital delaktighet och kompetens

Läsfrämjande, berättelser och bildning

Kalendarium

Kalendarium för kompetensutveckling, möten med mera(Extern länk)