Regional kulturplan

Ungdomar med tre röda bollar
Foto: Johan W Avby

Den regionala kulturplanen för Jönköpings län är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Den utgör också underlaget för hur Kulturrådet fördelar statliga bidrag utifrån kultursamverkansmodellen i de delar som ska ha statlig finansiering.

Kulturplanen är ett uttryck för en modell i svensk kulturpolitik, där samverkan mellan staten, länen och kommunerna ska förstärkas som ett led i landstingens/regionernas nya uppgift. Statsbidrag fördelas till regional kulturverksamhet enligt den nationella modellen.

Regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel

 • Region Jönköpings län
  • Bild och form
  • Dans 
  • Film
  • Hemslöjd
  • Biblioteksutveckling
  • Smålands Musik och Teater
 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 • Jönköpings läns museum
 • Riksteatern Jönköpings län
 • Vandalorum centrum för konst och design

Uppdragsbeskrivningar och handlingsplaner

Kulturplanen revideras årligen genom särskilt framtagna uppdragsbeskrivningar för samtliga verksamheter som finansieras med statliga medel, samt handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden och särskilda satsningar. 

Regional kulturplan 2023-2025(pdf-fil 6836 KB)

Kulturbidrag och stipendier

För att uppfylla målen i den regionala kulturplanen ger Region Jönköpings län ekonomiskt stöd till arrangörer och projekt inom de utvecklingsområden och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen.

Bidrag och finansiering - kultur, Utveckling i Jönköpings länk (Extern länk)(Extern länk)

Kulturforum

Kulturforum är ett årligt återkommande tillfälle då kommunala, regionala och statliga företrädare tillsammans med de fria kulturutövarna, organisationer och det övriga civilsamhället kan mötas, utbyta tankar och visioner för att utveckla Jönköpings län till ett län med stark kulturprofil.

Dokumentation från kulturforum

Uppföljning och utvärdering

Region Jönköpings län ansvarar för att årligen följa upp de regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel genom att sammanställa kvantitativa och kvalitativa rapporter till Kulturrådet.

Syftet är att kunna följa upp de resultat som uppnåtts i samverkan mellan statliga, regionala och lokala medel inom kultursamverkansmodellen. Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att löpande utvärdera kultursamverkansmodellen och analysera modellens långsiktiga effekter.