Kultur

Om Gaze - regler och kriterier

Ett program för dig som vill utveckla dig som filmare och ha stöd i arbetet med din nästa kortfilm.

Region Jönköpings län har erhållit Svenska Filminstitutets stöd, Talent to Watch 2023, som är en del i att säkerställa att nya röster och talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen. Med nya röster/talanger menas i detta fall filmare som ännu inte har hittat vägen in i den svenska filmproduktionens ekosystem.

I Jönköpings län kommer stödet delas ut under projektnamnet GAZE-nya filmröster. Gaze är ett utbildningsprogram där medel för att göra en produktion kan sökas efter genomgånget program under hösten. På våren fortsätter programmet med stödinsatser för färdigställande av projektet.

Alla filmare kan söka – du kan arbeta med fiktion, dokumentär eller hybrid (en blandning mellan dokumentär och fiktion).  Du kan jobba med live inspelningar eller med animation. Projekten du senare ska göra måste dock ha kortfilmslängd, det ska inte vara längre än 15 minuter.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för dig från 18 år och uppåt, boende och/eller verksam i Jönköpings län. Det kan också räcka med att du har anknytning till regionen, men närvaro vid träffarna krävs och filmen du väljer att göra ska spelas in till större del i regionen. Du kan ha erfarenhet eller vara nybörjare, men du måste skicka en film du gjort som arbetsprov.

Om du går vidare, blir det också en intervju.                                                

Hur går det till?

Ansökan till programmet

ARBETSPROV 1: text

Skriv en sammanhållen text på minst en, max två A4 sidor där du berättar om vad du vill arbeta med under din tid på Gaze. Lägg gärna fokus på vad du är intresserad av i förhållande till tematik.

Vad vill du visa eller berätta om? Varför är det viktigt för dig? Har du redan påbörjat ditt arbete med detta? Hur vill du arbeta: med fiktion, dokumentär, hybrid, animation?

ARBETSPROV 2: film

Skicka via länk en hel film eller en scen eller ett klipp som du har gjort (regi eller manus eller foto) och som du tycker representerar det du gör.

Om du inte gjort film tidigare, behöver du göra en för ansökan. Det går bra att filma med mobil (se till att ljudet blir bra). Förslag: presentera dig själv genom film och ett bildberättande, eller genom din film berätta om ett hus/en plats du bott på och som betytt något eller genomför en djupintervju med någon du är nyfiken på. Det går såklart bra att skicka in en helt annan idé!

Ofullständiga ansökningar (alltså utan arbetsprover) beaktas ej.

Du skickar in din ansökan via ansökningsformuläret

Kan flera personer söka för att arbeta med samma projekt?

Ja. Flera personer kan söka till Gaze för att arbeta med samma projekt, men var och en måste skicka in en egen ansökan och berätta om sin ingång till film utifrån sitt eget perspektiv. Detta påverkar inte summan som betalas ut, varje projekt har en enda ansökan och budget och får utbetalt samma sammanlagda summa som övriga projekten (du kan inte få dubbel summa om två arbetar med samma projekt).

Programmet Gaze

Under höstterminen kommer vi att ha träffar à 2-3 dagar åt gången med ett par-tre veckors mellanrum där du förväntas utföra arbete mellan träffarna.

Vi kommer att gå igenom olika metoder för att utveckla ett projekt med konkret arbete. Vi går igenom projektbeskrivning, manus, research, tidsplanering, budgetering och pitch – när man presenterar sitt projekt för en publik.

Utifrån det arbetet du genomför under hösten skickas en ansökan in i december för att få medel att spela in under vårterminen. När projektansökan är godkänd, betalas pengarna ut.

Under vårterminen får deltagarna handledning inför inspelning och senare under klippningen av filmen. Filmerna presenteras i april, på Värnamos Filmhistoriska Filmfestival.

Du får möjlighet att bilda verksamhet på längre sikt

Att arbeta med film är också att bedriva en verksamhet. Vi kommer därför att uppmuntra och skapa tillfällen för att de som går programmet ska möta andra verksamma filmare och professionella inom film i länet. Vi uppmuntrar till samarbeten där du kan ingå i ett sammanhang eller på sikt bilda en verksamhet med andra aktörer i länet.

Utbetalning av stöd

Efter genomgånget program på hösten och när projektbeskrivningen och budgeten är godkända betalas stödet ut (jan 2024)

Du får besked om du gått vidare senast senast 22 juni

Om du går vidare till första intervjun kontaktar vi dig via e-post till den e-postadress som angetts i ansökan senast den 22 juni. Då får du även besked om datum för intervju.

Motivering till juryns beslut ges ej och beslutet kan inte överklagas.

Vill du ha hjälp med att fylla i ansökan eller om du har frågor, kontakta filmutvecklaren på cecilia.torquatodeoliveira@rjl.se.

UTBETALNING AV STÖD

Villkor

  • Du måste genomgå programmet och skicka in ansökan i december för att få stödet utbetald.
  • Filmen ni gör får max vara 15 min.
  • Filmprojektet genomförs och spelas in i länet.
  • Minst en A-funktion i teamet måste bo eller verka i länet.
  • De sökande måste själva ha kommit på historien som ska filmas.
  • Den sökande behöver inte kunna tala svenska, men måste kunna förstå svenska i tal och text. Det går bra att kommunicera och skriva på engelska.

Vad stödet inte delas ut till?

  • Stödet ges inte till projekt som genomförs inom ramen för en utbildning.
  • Stödet får inte användas för kommersiell verksamhet.

Hur bedöms ansökan?

En referensperson går igenom inkomna ansökningar tillsammans med filmutvecklaren inom Region Jönköping län. Referenspersonen har ingen koppling till länets kulturliv, men stor erfarenhet inom filmproduktion.

Referenspersonens bedömning är rådgivande och värderar ansökningarna utifrån stödets kriterier. I samtalet ligger fokus på ansökningarnas grad av originalitet, verkshöjd och genomförbarhet.

Vi strävar också efter att dela ut stödet till en mångfald av berättelser och perspektiv inom fiktion och med en fördelning 50/50 mellan könen och 50/50 mellan dokumentära och fiktiva projekt.

Färdigställande av filmen

Region Jönköpings län och projektets logotype GAZE - nya röster ska anges som stödgivare i allt kommunikationsmaterial kring produktionen. Det avser filmens eftertext, omslag, affischer, webbsidor och där det är tillämpligt även sociala media. Logotyper finns att tillgå på begäran.

Sökanden ska löpande hålla Region Jönköpings län underrättade om projektets utveckling, både under produktionen och under distributionsfasen efteråt.

Region Jönköpings län tilldelas en icke-exklusiv visningsrätt av den färdiga filmen.

Region Jönköpings län förbinder sig att inte visa filmen offentligt före filmens premiär eller på andra sätt som försvårar annan distribution. Region Jönköpings län visar aldrig filmen utan att först ha kontaktat filmens producent.

Filmaren/bolaget förbinder sig att leverera ett digitalt press- och informationsmaterial bestående av filmens produktionsuppgifter, två högupplösta bilder ur filmen, ett foto på filmaren/regissören och en kort katalogtext/synopsis. Filmaren/bolaget förbinder sig att leverera en kopia av den färdiga filmen i bästa möjliga kvalitet.

Beviljat stöd

Beviljade stödmottagare skickar en E-faktura enligt Region Jönköpings läns föreskrifter. Betalningsvillkor 30 dagar. Alternativt skickas rekvisition för utbetalning av stöd som ett stipendium.

Du hittar Region Jönköpings läns föreskrifter om fakturering här. 

Redovisning

Inom 12 månader efter att stödet betalats ut, ska ekonomisk redovisning ske i form av en skriftlig rapport. Kvitton behöver inte lämnas in, men ska kunna visas upp på begäran och styrka utfallet. Den sökande blir återbetalningsskyldig om man inte fullföljt uppsatt tidsplan utan någon förklaring och kontakt med Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län beviljar inte nya stöd till stödmottagare som inte har slutredovisat tidigare stöd.