Nyckelorden

Beskrivning av Tenhults naturbruksgymnasiums nyckelord och hur vi arbetar med dem.

Kunskap

Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Undervisningen ska inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen utan dessa ska samspela med varandra och på så sätt bidra till att den studerande utvecklas i sitt lärande. 

Så gör vi: 

 • samtalar med eleven om måluppfyllelse och kunskapsutveckling vid varje möjligt tillfälle
 • använder varierande undervisnings- och examinationsformer utifrån den enskilda eleven och/eller elevgruppens behov
 • möjliggör för personal att skaffa lärarbehörighet
 •  möjliggör för personal att fortbilda sig inom sitt område
 •  ger eleverna möjlighet att använda sitt lärande i externa situationer exempelvis APL, studiebesök och andra arrangemang på skolan samt att tillfälle till reflektion ges
 • använder de möjligheter till kunskapsutveckling och bedömning av kunskaper som skolans karaktär ger oavsett lärandetillfälle såsom APL, helgtjänstgöring, lektion etc. 

Ansvarstagande

Den studerande tar ett ökat ansvar för sitt eget lärande, tillvaron i skolan och sin omvärld.

Så gör vi:

 • är själva goda föredömen exempelvis genom att följa ordningsreglerna
 • uppmuntrar eleverna att ta externa kontakter, exempelvis med sin APL-värd
 • för ett ständigt samtal med eleverna om skolans förväntningar, exempelvis passa busstiderna, komma i tid till lektion med rätt utrustning, sjukanmäla sig och använda lärtiden
 • använder Vklass som informationskälla
 • väljer undervisningsmetoder som främjar elevernas ökade ansvarstagande, exempelvis UF 

Helhetssyn

Den studerande ser sin utbildning i ett helhetsperspektiv. Helhetssyn ska också bidra till att den studerande kan orientera sig i en komplex vardagsvärld med ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt.

Så gör vi:

 • visar respekt för varandras professioner och ämnesområden
 • samarbetar mellan undervisande personal i olika kurser i hög utsträckning
 • förtydligar kopplingen mellan examensmål och ämnesmål/centralt innehåll i de kurser som är knutna till examensmålstiden
 • arbetar nära respektive bransch exempelvis genom studiebesök och möten med yrkesverksamma
 • hjälper eleverna att utveckla ett kritiskt tänkande exempelvis genom att träna deras källkritiska förmåga

Självförtroende

Den studerandes tilltro till sin egen förmåga ska bibehållas och stärkas.

Så gör vi:

 • berömmer eleverna när något går bra
 • ger eleverna utrymme att misslyckas - eleverna är under utbildning
 • synliggör våra elever genom att till exempel reagera vid frånvaro
 • uppmuntrar elevernas förmåga till självinsikt och reflektion genom att ställa frågor

Initiativförmåga

Den studerande ”tar sig för” det som bidrar till ett ökat lärande och ger nya erfarenheter.

Så gör vi:

 • ger de elevdemokratiska forumen tyngd och relevans
 • använder undervisningsmetoder som tar tillvara på elevens initiativförmåga
 • uppmuntrar och utmanar eleven att våga gå utanför sina egna ramar 

Social kompetens

Den studerandes förmåga att umgås och kommunicera med sin omgivning bibehålls och stärks.

Så gör vi:

 • ger eleverna uppdraget att ta emot studiebesök och dylikt.
 • utvecklar elevernas kunskap om kommunikation, i betydelsen av hur man är mot varandra. Exempelvis diskutera klassrumsklimatet
 • reagerar och agerar när den sociala kompetensen brister
 • ger eleverna möjlighet att kommunicera sitt skolarbete genom exempelvis minimässor, föredrag, seminarier, redovisningar