Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett treårigt yrkesprogram inom gymnasieskolan som vänder sig till dig som är intresserad av djur, natur, växter, miljö och teknik. Programmet ger dig kunskap och kompetens för att arbeta inom naturbrukets olika områden. Du kan börja arbeta direkt efter utbildningen eller vidareutbilda dig inom högskola eller universitet.

Mer information om högskolebehörighet.

Programstruktur

Inom naturbruksprogrammet 2500-2800 poäng läser du 600-900 poäng gymnasiegemensamma ämnen (engelska, matematik, svenska eller svenska som andra språk, historia, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap, idrott och hälsa), 400 poäng programgemensamma ämnen (biologi, entreprenörskap och naturbruk), 200 poäng individuellt val och 100 poäng gymnasiearbete. Därutöver läser du ett antal programfördjupningskurser inom respektive inriktning.  

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

APL ingår i naturbruksprogrammet och är en viktig del av utbildningen. Du får inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar och möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Tenhults naturbruksgymnasium har ett stort kontaktnät med hundratals APL-platser i Sverige och övriga världen. Du väljer själv en plats som intresserar dig.

APL-perioderna är i huvudsak förlagda till årskurs två och tre och brukar omfatta 3–4 veckor. Under sammanlagt 15 veckor utbildar du dig på olika arbetsplatser som har anknytning till din programfördjupning. Efter avslutad praktik fyller din APL-handledare i ett omdömes och närvaroformulär som sedan ligger till grund för betygsättning i de kurser som är kopplade till APL-perioden. 

Gymnasiearbete

Genom gymnasiearbetet visar du att du är väl förberedd och klarar av vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet för din yrkesutgång. Arbetet utförs på skolan och omfattar planering, genomförande och utvärdering. 

Examensmål

Alla ämnen och kurser som ingår i utbildningen ska medverka till att följande examensmål för naturbruksprogrammet nås: 

  • Eleven ska kunna arbeta praktiskt med växter, djur, mark, vatten eller skog med fokus på hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper inom bl.a. biologi, ekologi, teknik och ekonomi.
  • Vid praktiskt arbete ska eleven kunna ta initiativ, lösa problem och ta ansvar, planera och genomföra arbetsuppgifter samt bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljöpåverkan.
  • Eleven ska också kunna omsätta etiska ställningstaganden i praktisk handling.
  • Eleven ska kunna tänka innovativt, entreprenöriellt, företagsamt och globalt i syfte att kunna se och utveckla möjligheter i naturbrukets mervärden, produkter och tjänster.
  • Eleven ska ha förmåga att kommunicera och samverka med andra i olika sammanhang, argumentera och uttrycka ståndpunkter.
  • Eleven ska kunna söka, sovra och bearbeta information.
  • Eleven ska ha kunskaper om de lagar och bestämmelser som reglerar yrkesområdet.
  • Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och främja god hälsa.

Gymnasieexamen

För att uppnå gymnasieexamen vid Naturbruksprogrammet måste du uppfylla följande krav:

Du måste ha läst och fullföljt hela programmet motsvarande minst 2500 p och av dessa måste minst 2250 p vara godkända.

Av dessa måste du ha godkänt betyg i ditt gymnasiearbete samt betyg E eller mer i kurserna Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1a, Biologi 1, Entreprenörskap, Naturbruk samt i ytterligare 1450 p.