Mentorskap

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum har en egen mentor.

Elevens mentor hjälper till att svara på frågor, ge stöd och olika typer av vägledning till elever och vårdnadshavare.

Vid den schemalagda mentorstiden:

  • Mentorerna har en dialog med eleverna om vad som händer på skolan och leder samtal om skolans värdegrund, styrdokument och examensmål.
  • Mentorerna följer också hur det går för eleverna i pågående kurser. Detta för att tidigt kunna upptäcka och synliggöra behov av åtgärder, samt fånga upp vad skolan kan göra för att underlätta för den enskilda eleven.

I rollen som mentor ingår också att

  • introducera nya elever
  • ha en tät uppföljning av elevernas frånvaro. Detta för att tidigt kunna upptäcka och synliggöra behov av åtgärder, samt fånga upp vad skolan kan göra för att underlätta för den enskilde eleven
  • vid behov ha kontakt med föräldrar
  • bjuda in till och leda föräldramöte en gång per termin (gäller för omyndiga elever)
  • genomföra utvecklingssamtal med eleverna minst en gång per termin. För omyndig elev kallas även vårdnadshavare
  • vid behov medverka vid elevvårdskonferenser och vid upprättande/uppföljning av åtgärdsprogram
  • vara en länk mellan eleven och andra lärare, rektor och fritidspersonal
  • hantera ledighetsansökningar