Frånvarorapportering

Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum används det webbaserade systemet Vklass för att rapportera elevers frånvaro.

Vklass kan nås via webbsida eller mobilapp (för Iphone och Android) och ger möjlighet för vårdnadshavare att ta del av sitt (omyndiga) barns frånvaro, göra sjukanmälningar eller ansöka om ledighet.

För att kunna logga in i Vklass behövs inloggningsuppgifter. Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta sven.turesson@rjl.se. Du kan även logga in med Bank-Id.

När eleven fyllt 18 år kan vårdnadshavaren inte längre komma åt uppgifterna om sitt barn. Den myndiga eleven kan dock medge att vårdnadshavare även i fortsättningen får se uppgifterna som finns i Vklass. Vid önskemål om detta, kontakta skolan.

Vid längre sjukfrånvaro

De elever som får mer än 25 timmars sjukfrånvaro under 30 dagar kommer behöva lämna in ett läkarintyg. Utöver detta kommer eleven kallas till ett möte och få prata med sin mentor och/eller skolsköterska.  

Vad händer vid ogiltig frånvaro?

Ogiltig frånvaro är all frånvaro som är utöver sjukfrånvaro eller beviljad ledighet, d.v.s. skolk och/eller sen ankomst till lektionerna.

När frånvaron på grund av skolk eller sen ankomst kommer upp till 4 timmar under en trettiodagarsperiod får elev och omyndig elevs vårdnadshavare ett meddelande via Vklass (till de epostadresser som är registrerade i Vklass). Om den ogiltiga frånvaron trots detta fortsätter går ytterligare ett meddelande ut via Vklass (till de epostadresser som är registrerade i Vklass). Då rapporteras även den ogiltiga frånvaron till CSN, Centrala studiestödsnämnden, som kan besluta att studiebidraget upphör.

Elever med ogiltig frånvaro kommer att kontaktas av skolans elevhälsoteam/mentor för att prata om anledningen till frånvaron.