Introduktionsprogram för nyanställda tandhygienister

Olika introduktionsprogram utskrivna
Foto: Terése Ljungdahl

Folktandvårdens introduktionsprogram för nyanställda tandhygienister ger dig chansen att successivt växa in i din nya yrkesroll. Introduktionen sker både på region- och kliniknivå. Den kliniknära introduktionen kan till exempel innehålla handledning och auskultation.

Allmän introduktionsdag

Regionen genomför allmänna introduktionsdagar, två gånger per år för samtliga nyanställda. 

På kliniknivå 

 • Arbetsplatsintroduktion enligt ”checklista för arbetsplatsnära introduktion”
 • Personlig handledare utsedd, i första hand tandhygienist på kliniken, annars tandhygienist från annan klinik då även tandläkare på egen klinik fungerar som handledare.  
 • Ergonomigenomgång på kliniken med ergonom
 • Utbildning T4
 • Genomgång av följande områden tillsammans med handledare; debitering, timintäkt, kallelseintervall, behandlingsresultat, kontaktpersoner på Odontologiska Institutionen, patientfall
 • Uppföljningssamtal med klinikchef efter två månader samt efter sex månaders anställning

Löpande under första året

 • Överenskommen handledning utifrån behov
 • Intäktskrav utifrån erfarenhet
 • Överenskommen behandlingstid utifrån behov
 • Successivt få svårare patientfall (om möjligt)
 • Möjlighet att avsätta tid för reflektion
 • Auskultationer inom den egna kliniken, andra tandhygienister/team och andra kliniker vid behov och möjlighet
 • Auskultationsdag på avdelningen för parodontologi, samt vid annan specialistklinik vid behov och möjlighet (bokas in i samråd med klinikledning)
 • Deltagande vid terapimöten

Nätverksträffar inom länet

Nätverk för tandhygienister finns inom varje verksamhetsområde med träffar 2 gånger per år där olika teman tas upp. En ansvarig tandhygienist i varje område ser till att kalla till dessa träffar och ansvara för program och minnesanteckningar. Ansvaret för detta roterar.

Samordnande handledare

En tandhygienist som har följande uppdrag:
• Kännedom om nyanställda tandhygienister
• Kännedom om vem som ska fungera som handledare för dessa
• Sammankalla till träffar med handledare, för studenter och nyanställda i länet, 1 g/år
• Uppdatera handledarinformation på intranätet