Folktandvårdens patientenkäter

Bild med oskärpa. Patient fyller i enkät
Foto: Sofie Jarl

I Region Jönköpings län har Folktandvården genomfört patientenkäter vartannat år sedan år 2000. I enkäten ställs frågor om bemötande, service och information. Andra exempel på frågor är hur man upplever tillgängligheten, bland annat Folktandvårdens e-tjänster.

Folktandvårdens enkät till barn och ungdomar 2014/2015

1 443 barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Jönköpings län har knappat in sina intryck av Folktandvården i en IPad-enkät. De minsta förstås med hjälp av någon vuxen. Frågorna tog bland annat upp om personalen var trevlig, om tiderna var bra, om man kände sig trygg och om det gjorde ont.      

Folktandvården har cirka 91 procent av länets barn och ungdomar som patienter. Det var dags att låta denna stora grupp komma till tals.

Inom Folktandvården ryms allmäntandvård och specialisttandvård. Enkäten genomfördes under 2014 och 2015. 1 179 av svaren gällde allmäntandvård och 264 specialisttandvårdens avdelningar för pedodonti (barntandvård) och ortodonti (tandreglering). 

Mycket bra bemötande

På frågor om personalens bemötande fick Folktandvården mycket höga värden. Hela 99 procent tycker att personalen, såväl inom allmän- som inom specialisttandvården, var trevlig och 91 respektive 97 procent tyckte att personalen lyssnade på dem.

På frågan ”Jag fick veta vad som skulle göras under besöket” svarade 91 respektive 97 procent att de visste vad som skulle hända under besöket.

Oftast tryggt och smärtfritt besök

En mindre andel av barnen och ungdomarna kände oro inför sitt besök. 22 procent av de som besökt allmäntandvården säger att de var oroliga inför besöket, medan endast 4 procent av dem som besökt specialisttandvården kände oro.  

Den oro som fanns verkade oftast släppa under själva besöket. 95 respektive 98 procent upplevde att de kände sig trygga under besöket.

Att dämpa oro och få de allra flesta barn och ungdomar att bli trygga när de är hos Folktandvården är jätteviktigt. Det lägger grunden till ett förtroende och gör att de inte drar sig för att gå till tandläkaren. Då blir det lättare att hålla koll på att deras tänder håller sig friska genom åren.

För de allra flesta, såväl inom allmän- som specialisttandvård, var tandvårdsbesöket smärtfritt. 86 respektive 85 procent svarade att de inte tyckte det gjorde ont.

Mycket bra tillgänglighet

Folktandvården har mycket bra tillgänglighet enligt enkäten. 88 procent av de som besökte allmäntandvården och 92 procent av de som besökte specialisttandvården svarade att de fick besökstider som passade. Majoriteten av alla barn och ungdomar som besöker allmän- och specialisttandvården föredrar att komma på dagtid på vardagar istället för på kvällstid eller på lördagar.

Fakta

  • Inom allmäntandvården besvarades den av 1 179 barn och ungdomar mellan 3–19 år fördelade på länets kliniker. 
    Undantaget är Hälsan Folktandvård Jönköping, där enkäten inte kunde genomföras på grund av upprepade tekniska problem.
  • Inom specialisttandvårdens avdelningar för pedodonti (barntandvård) och ortodonti (tandreglering) besvarades den av 264 barn och ungdomar mellan 3–19 år.
  • Enkäten var uppdelad i tre delar – en vardera för grupperna 3-6-åringar, 7–11-åringar och 12–19-åringar.
  • Barn som var under 12 år gamla behövde helt eller delvis hjälp av sin förälder eller vårdnadshavare för att fylla i enkäten.

Folktandvårdens patientenkät 2013

Den senaste patientenkäten genomfördes under våren 2013 och besvarades av 2077 patienter. Patienterna ger återigen Folktandvården ett mycket högt betyg. Hela 98 procent av patienterna är nöjda med sitt tandvårdsbesök. Det är samma höga värde som tidigare. Tandvård är också den samhällsservice som rankats högst av svenska folket de senaste åren, enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Bra bemötande

Bemötandefrågor får generellt höga värden. Många tar även upp relationen till tandvårdspersonalen i det fria kommentarsfältet och ger det goda bemötandet en särskild eloge. ”Vänligt, trevligt, kompetent och tryggt” är några omdömen.

Bra på att informera

Det är viktigt att patienterna känner sig informerade om vilken behandling som planeras och vad den kommer att kosta. 93,3 procent av allmäntandvårdens patienter är nöjda med informationen om vad som skulle göras. Något sämre värden får Folktandvården när det gäller att informera om kostnaden – 61,9 av patienterna anger att de är nöjda med kostnadsinformationen.

Resultatet för specialisttandvården ser ungefär likadant ut. 

95 procent inom 10 minuter

Folktandvården erbjuder en bra service. Det gäller till exempel att hålla bokade tider. Behandlingen påbörjades på den bokade tiden i 80 procent av behandlingstillfällena, en stor förbättring jämfört med tidigare 71 procent. 15 procent av behandlingarna påbörjades inom 10 minuter. Endast 4 procent uppgav en försening på mer än 10 minuter. Med tanke på akutbesök och oförutsedda händelser måste detta betraktas som en mycket god service. 1 procent uppger att de inte vet om behandlingen började på utsatt tid.

35 procent av patienterna önskar att klinikerna håller öppet under kvällstid. Önskemål om kvällsöppet är också något som återkommer i svaren i det fria kommentarsfältet. 25 procent av patienterna önskar att klinikerna håller öppet på lördagar.

Webbtidbokning som tidigare efterfrågades har införts

Att kunna boka, omboka eller avboka sin tid på webben är något som tidigare har efterfrågats bland patienterna. Folktandvården tog fasta på detta och införde e-tjänster för varje klinik under våren 2010. Under sommaren 2013 har Folktandvården förbättrat tjänsten och infört webbtidbokning via e-tjänsterna. Genom webbtidbokningen kan nu patienterna själva välja en tid som passar dem.