Uppsökande tandvård – för de som har ett större behov

Uppsökande tandvård – för de som har ett större behov

Äldre man får besök av två medarbetare från Folktandvården
Foto: Johan Avby Werner

Folktandvården har under 80 år arbetat för en bättre munhälsa för Sveriges befolkning. Den uppsökande verksamheten är en modernare satsning men är idag ett av Folktandvårdens viktiga folkhälsouppdrag.

Tandvården ska vara jämlik och den uppsökande verksamheten fyller en viktig funktion. Sedan 1999 har personer med ett stort dagligt omvårdnadsbehov rätt att få en munhälsobedömning i egna bostaden eller på sitt boende.    

Kajsa Wendelström som är äldretandvårdsstrateg i Folktandvården i Jönköpings län förklarar:
– Den uppsökande verksamhet är ett sätt att identifiera vårdbehovet hos äldre som annars kanske inte skulle fått tandvård. Man har eliminerat kostnaden för personer som har rätt till att få ett ”uppsök” (en munhälsobedömning utförd). Kostnaden för tandvård ska inte innebära ett hinder att få tillgång till den.

Detta innebär att munhälsobedömningen är avgiftsfri och att patienterna kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Besök i hemmet eller boendet

Folktandvården har idag ensamt ansvar för den uppsökande verksamheten i Jönköpings län. Det är det personliga behovet som avgör om man får hjälp. Behovet ska vara så pass stort att personen behöver tillsyn flera gånger per dygn. Således är det inte bara äldre som kan få hjälp utan även personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Alla med rätt till Nödvändig tandvård erbjuds ett hembesök. Det är kommunen eller Region Jönköpings län som utfärdar intyget om Nödvändig tandvård. Det kan till exempel vara distriktssköterskan, biståndshandläggaren eller sjuksköterskan på äldreboendet som bedömer behovet.

Helena Forsevik, tandhygienist och Marianne Magnusson, tandsköterska jobbar på Öxnehaga Folktandvård. Båda har arbetat med uppsök till och från i över 15 år.

Helen Forsevik berättar:
– Vi träffar unga som gamla med olika sjukdomsbilder. När vi gör ett uppsök så gör vi en munhälsobedömning och ger patienten och anhörig eller personal råd och tips på hur man skall sköta sin munhygien och prova ut individuella hjälpmedel. Vid behov bokar vi tid för ett tandvårdsbesök.

Nödvändig tandvård

Ute i den uppsökande verksamheten på boendet görs inga behandlingar utan endast en munhälsobedömning. Behöver patienten behandling görs detta på en tandvårdsklinik eller vid särskilda tillfällen av klinikpersonalen ute på boendet. Då tas även mobil tandvårdsutrustning med ut med all nödvändig utrustning som man behöver under behandlingen. Alla som har rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård. Det är den tandvård som krävs för att patienten ska kunna äta.

Kajsa Wendelström fortsätter:
– En stor del av verksamheten består av förebyggande åtgärder, men vi ser att denna viktiga bit mycket väl kan utökas för att minska riskerna för de stora vårdbehov vi ibland ser. De patienter som har ett intyg för rätt till nödvändig tandvård får en munhälsobedömning utförd en gång per år. Vi utför också årliga utbildningar med olika teman för omvårdnadspersonalen.

Helen Forsevik avslutar:
– På äldreboendena är det viktigt att vi når fram med information till personalen som ofta skall sköta de äldres munhälsa så att det blir så bra som möjligt och att det blir till nytta för patienten.