Utveckling av vården

Utveckling av vården

För att garantera en god vård behövs samverkan med patient, närstående och brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare. Utvecklings- och kvalitetsarbetet med öppenhet, helhetssyn och samverkan, tydliga mål och tidplaner samt uppföljning är en nyckel till fortsatt utveckling.

Motivation, idéer och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta kostnad varje gång. 

Det stimuleras genom:

  • att fokusera på processförbättringar och resultat som skapar mer värde för kunden
  • stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag 
  • en kultur med fokus på morgondagen.

Arbetet med att öka kvalitet och minska kostnader förutsätter nya arbetssätt. Lärande och förnyelse och lyhördhet för idéer är en självklar del i chefers och medarbetares vardag för att se möjligheter, pröva nya vägar och förslag. 

En grundläggande kvalitet för länets chefs- och ledarskap är därför att utifrån invånare och patienters behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Det pågår utvecklingsprojekt, utbildningar och lärandeseminarier inom olika områden för att stödja och stimulera förbättringsarbetet för bra folkhälsa och god vård.

Lärande erbjuds idag med allt fler digitala inslag. Mötesplatser gör det möjligt att sprida lokala förbättringsarbeten till berörda verksamheter. Förbättringsarbetet är personcentrerat, långsiktigt och präglas av ett förebyggande syn- och arbetssätt, som omfattar ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan.