Landstingsfullmäktige 9 december 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-dokument)

Protokoll med omedelbar justering(pdf-dokument)

Bilaga till protokoll(pdf-dokument)   
Bilaga 2 - valbok se punkt 8 nedan

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Fredagen den 12 december, kl 15:30 på landstingets kansli
  5. Val av ordförande
  6. Val av 1:e vice ordförande
  7. Val av 2:e vice ordförande
  8. Valärende - reviderad handling efter sammanträdet(pdf-dokument)

   (pdf-dokument)
   - entledigande från uppdrag

   - förrättande av val i enlighet med valberedningens förslag 
  9. Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län (pdf-dokument)