Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 25-26 november 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 332 kB)

Bilagor till protokoll:  
Bilaga 1-5 (pdf-fil, 5526 kB)  
Bilaga 6 (pdf-fil, 8090 kB) 
Bilaga 7.1 - 7.6 (pdf-fil, 6798 kB)  
Bilaga 7.7 - 7.12 (pdf-fil, 6978 kB)  
Bilaga 7.13 - 7.17 (pdf-fil, 5821 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 117 kB)

Pm (pdf-fil, 183 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 9 december, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna (pdf-fil, 909 kB)  
 7. Motion: Automatisera frikort (pdf-fil, 857 kB)  
 8. Motion: Gör den internationella kvinnodagen, den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län (pdf-fil, 670 kB) 
 9. Motion: Screening av benskörhet (pdf-fil, 179 kB)
 10. Budget 2015 och flerårsplan (pdf-fil, 1701 kB)  

  Bilaga 1 Hälsotal i Jönköpings län  (pdf-fil, 1938 kB) 
  Bilaga 2 Styrprocessen (pdf-fil, 256 kB)  
  Bilaga 3 Patientavgifter i vården 2014  (pdf-fil, 670 kB) 
  Bilaga 4 Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län (pdf-fil, 521 kB) 
  Bilaga 4 Primärvård inom vårdval i Jönköpings län (pdf-fil, 473 kB) 
  Bilaga 5 Tandvården taxor (pdf-fil, 166 kB) 
  Bilaga 6 Kollektivtrafiken priser (pdf-fil, 262 kB)  
  Bilaga 7 Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst (pdf-fil, 239 kB) 
  Bilaga 8 Kulturprissättning (pdf-fil, 158 kB)  
  Bilaga 9 Yrkande Alliansen (pdf-fil, 204 kB)  
  Bilaga 9 Yrkande Socialdemokraterna (pdf-fil, 584 kB)  
  Bilaga 9 Yrkande Sverigedemokraterna (pdf-fil, 282 kB)  
  Bilaga 9 Yrkande Vänsterpartiet (pdf-fil, 812 kB)  
  Bilaga 10 Protokoll från Centrala samverkansgruppen 18 samt 24 november (pdf-fil, 457 kB)  
  Bilaga 10 Tillägg till Alliansens tilläggsyrkanden (pdf-fil, 206 kB)  
 11. Revisionens budget för år 2015 (pdf-fil, 1629 kB)
 12. Regional kulturplan 2015-2017 (pdf-fil, 613 kB) 
 13. Partistöd – ändring i kommunallagen (pdf-fil, 533 kB) 
 14. Revisorer 2014-2018 i stiftelser med anknuten förvaltning (pdf-fil, 47 kB) 
 15. Sammanträdesplan för 2015 (pdf-fil, 35 kB) 
 16. Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län (pdf-fil, 22 kB) 
 17. Redovisning av icke slutbehandlade motioner – t o m 2014-10-27 (pdf-fil, 137 kB) 
 18. Ombyggnad av vårdcentralen i Tranås (pdf-fil, 141 kB)

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-11-18 (pdf-fil, 635 kB)

 

Anmälningsärenden

Motioner
-

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

-

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

-

Övrigt