Landstingsfullmäktige 25-26 november 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-dokument)

Bilagor till protokoll:  
Bilaga 1-5(pdf-dokument)  
Bilaga 6 (pdf-dokument) 
Bilaga 7.1 - 7.6(pdf-dokument)  
Bilaga 7.7 - 7.12(pdf-dokument)  
Bilaga 7.13 - 7.17(pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 9 december, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna(pdf-dokument)  
 7. Motion: Automatisera frikort(pdf-dokument)  
 8. Motion: Gör den internationella kvinnodagen, den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län(pdf-dokument) 
 9. Motion: Screening av benskörhet(pdf-dokument)
 10. Budget 2015 och flerårsplan(pdf-dokument)  

  Bilaga 1 Hälsotal i Jönköpings län (pdf-dokument) 
  Bilaga 2 Styrprocessen(pdf-dokument)  
  Bilaga 3 Patientavgifter i vården 2014 (pdf-dokument) 
  Bilaga 4 Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-dokument) 
  Bilaga 4 Primärvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-dokument) 
  Bilaga 5 Tandvården taxor(pdf-dokument) 
  Bilaga 6 Kollektivtrafiken priser(pdf-dokument)  
  Bilaga 7 Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst(pdf-dokument) 
  Bilaga 8 Kulturprissättning(pdf-dokument)  
  Bilaga 9 Yrkande Alliansen(pdf-dokument)  
  Bilaga 9 Yrkande Socialdemokraterna(pdf-dokument)  
  Bilaga 9 Yrkande Sverigedemokraterna(pdf-dokument)  
  Bilaga 9 Yrkande Vänsterpartiet(pdf-dokument)  
  Bilaga 10 Protokoll från Centrala samverkansgruppen 18 samt 24 november(pdf-dokument)  
  Bilaga 10 Tillägg till Alliansens tilläggsyrkanden(pdf-dokument)  
 11. Revisionens budget för år 2015(pdf-dokument)
 12. Regional kulturplan 2015-2017(pdf-dokument) 
 13. Partistöd – ändring i kommunallagen(pdf-dokument) 
 14. Revisorer 2014-2018 i stiftelser med anknuten förvaltning(pdf-dokument) 
 15. Sammanträdesplan för 2015(pdf-dokument) 
 16. Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län(pdf-dokument) 
 17. Redovisning av icke slutbehandlade motioner – t o m 2014-10-27(pdf-dokument) 
 18. Ombyggnad av vårdcentralen i Tranås(pdf-dokument)

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-11-18(pdf-dokument)

 

Anmälningsärenden

Motioner
-

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

-

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

-

Övrigt