Landstingsfullmäktige 28 oktober 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll med omedelbar justering(pdf-dokument)

Bilagor till protokoll(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

Bilagor till protokoll(pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 11 november, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Val
 7. Delårsrapport 2014:2(pdf-dokument)
 8. Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping Textilservice AB – revidering(pdf-dokument)
 9. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde(pdf-dokument)
 10. Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF(pdf-dokument)
 11. Försäljning av fastigheten Eksjö Boskogen 1:5(pdf-dokument)
 12. Arbetsordning, reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Motioner

-

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar - LJ 2014/1310(pdf-dokument)

Granskning av delårsrapport 2014:2 - LJ 2014/1398(pdf-dokument)

Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter - LJ 2014/1399(pdf-dokument)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Granskning av landstingets operationsverksamhet - LJ 2014/1273(pdf-dokument)

Övrigt 

Återrapportering - Handlingsplan rörande våld i nära relationer - LJ 2014/1188(pdf-dokument)

Årsredovisning Regionförbundet(pdf-dokument)

Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Kristianstad - LJ 2014/145(pdf-dokument)