Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 28 oktober 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll med omedelbar justering(pdf-fil 88 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 138 KB)

Protokoll(pdf-fil 188 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 1620 KB)

Kungörelse(pdf-fil 110 KB)

Pm(pdf-fil 175 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 11 november, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Val
 7. Delårsrapport 2014:2(pdf-fil 1498 KB)
 8. Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping Textilservice AB – revidering(pdf-fil 202 KB)
 9. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde(pdf-fil 854 KB)
 10. Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF(pdf-fil 76 KB)
 11. Försäljning av fastigheten Eksjö Boskogen 1:5(pdf-fil 4351 KB)
 12. Arbetsordning, reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län(pdf-fil 656 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

-

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar - LJ 2014/1310(pdf-fil 607 KB)

Granskning av delårsrapport 2014:2 - LJ 2014/1398(pdf-fil 1078 KB)

Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter - LJ 2014/1399(pdf-fil 1031 KB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Granskning av landstingets operationsverksamhet - LJ 2014/1273(pdf-fil 13176 KB)

Övrigt 

Återrapportering - Handlingsplan rörande våld i nära relationer - LJ 2014/1188(pdf-fil 802 KB)

Årsredovisning Regionförbundet(pdf-fil 4090 KB)

Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Kristianstad - LJ 2014/145(pdf-fil 25 KB)