Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 28 oktober 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll med omedelbar justering (pdf-fil, 88 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 138 kB)

Protokoll (pdf-fil, 188 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 1620 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 110 kB)

Pm (pdf-fil, 175 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 11 november, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Val
 7. Delårsrapport 2014:2 (pdf-fil, 1498 kB)
 8. Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping Textilservice AB – revidering (pdf-fil, 202 kB)
 9. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde (pdf-fil, 854 kB)
 10. Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF (pdf-fil, 76 kB)
 11. Försäljning av fastigheten Eksjö Boskogen 1:5 (pdf-fil, 4351 kB)
 12. Arbetsordning, reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län (pdf-fil, 656 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

-

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar - LJ 2014/1310 (pdf-fil, 607 kB)

Granskning av delårsrapport 2014:2 - LJ 2014/1398 (pdf-fil, 1078 kB)

Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter - LJ 2014/1399 (pdf-fil, 1031 kB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Granskning av landstingets operationsverksamhet - LJ 2014/1273 (pdf-fil, 13176 kB)

Övrigt 

Återrapportering - Handlingsplan rörande våld i nära relationer - LJ 2014/1188 (pdf-fil, 802 kB)

Årsredovisning Regionförbundet (pdf-fil, 4090 kB)

Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Kristianstad - LJ 2014/145 (pdf-fil, 25 kB)