Landstingsfullmäktige 2014-06-17--18

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga 14 dagar efter sammanträdet.

Protokoll  (pdf-dokument)
Bilagor till protokoll(pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Onsdagen den 2 juli, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Delårsrapport 2014:1(pdf-dokument)
 7. Motion: Rätten att se klart(pdf-dokument)
 8. Motion: Länstrafiken+turism=sant(pdf-dokument)
 9. Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke(pdf-dokument)
 10. Motion: Plånboken avgör om du blir impotent(pdf-dokument)
 11. Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län(pdf-dokument)
 12. Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden – ansvarsfrihet(pdf-dokument)
 13. Försäljning av fastigheten Götaström 1:2 Vaggeryds kommun(pdf-dokument)
 14. Region Jönköpings län – ställningstagande till vissa frågor(pdf-dokument)
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)

 Valärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

 Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Övrigt