Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 2014-04-22

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 407 kB)  
Bilagor till protokoll (pdf-fil, 4282 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 109 kB)

Pm (pdf-fil, 109 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 6 maj, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Revisionsberättelse för år 2013 - Ansvarsfrihet (pdf-fil, 4436 kB)
 7. Årsredovisning 2013 (pdf-fil, 810 kB)
 8. Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av hudcancer (pdf-fil, 705 kB)
 9. Revidering av finanspolicy (pdf-fil, 235 kB)
 10. Förslag till förändring avseende regelverk för färdtjänst (pdf-fil, 98 kB)
 11. Medfinansieringsavtal - infrastruktur järnväg (pdf-fil, 578 kB)
 12. Försäljning av fastighet - Kopparslagaren 1 (pdf-fil, 895 kB)

Valärende (pdf-fil, 15 kB)

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 18 mars samt 8 april (pdf-fil, 111 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

 Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Övrigt