Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 18--19 juni 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 212 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 4544 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 116 kB)

PM (pdf-fil, 170 kB)
 

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 3 juli, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer
 6. Framställande av frågor
 7. Delårsrapport 1 - 2013 (pdf-fil, 928 kB)
 8. Motion: Våld i nära relationer - ett samhälls- och folkhälsoproblem  (pdf-fil, 2279 kB)
 9. Motion: Fria preventivmedel - förebyggande hälso- och sjukvård (pdf-fil, 3067 kB)
 10. Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden  (pdf-fil, 264 kB)
 11. Motion: Skapa ett skydd för "Visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 843 kB) 
 12. Revisionsberättelse med bokslut Samordningsförbundet Södra     Vätterbygden (pdf-fil, 331 kB) 
 13. Revisionsberättelse med bokslut Finnvedens samordningsförbund (pdf-fil, 4341 kB)
 14. Revisionsberättelse med bokslut 2012 Höglandets samordningsförbund (pdf-fil, 135 kB)
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 173 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Utvärdera uppethållande på vårdcentralerna - LJ 2013/767 (pdf-fil, 515 kB)

Övrigt

Revisionsberättelser från Stiftelsen Braheskolan, Stiftelsen Smålands Konstarkiv samt revisionsberättelse och granskningsrapport från Jönköpings
Länstrafik Aktiebolag (pdf-fil, 1702 kB)

Uttalande om tillämpningen av lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser mm år 2012 – LJ 2013/830 (pdf-fil, 548 kB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – LJ2013/527 (pdf-fil, 28 kB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – LJ2013/439 (pdf-fil, 32 kB)