Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 5 februari 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 217 kB)

Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 723 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 109 kB)

Pm (pdf-fil, 116 kB)
 

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 19 februari, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Motion - Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 341 kB)
 7. Motion - Uppmärksamma celiaki (pdf-fil, 344 kB)
 8. Motion - Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten (pdf-fil, 1048 kB)
 9. Motion - Stadscyklar; koppling till kollektivtrafiken  (pdf-fil, 2143 kB)
 10. Avtal om avrop/anskaffning av fordom jämte borgensåtagande  (pdf-fil, 428 kB)
 11. Skrivelse från Allmänpolitiska utskottet angående allmänhetens frågestund (pdf-fil, 772 kB) 
 12. Förlängning av mandatperioden - 2014  (pdf-fil, 38 kB)
 13. Ärende 13, Ombyggnad av hus 05 Nässjö vårdcentrum för kundcenter  - ny handling (pdf-fil, 176 kB)

 

Anmälningsärende

Motioner

Underlätta budgetarbetet, implementera "budgetsimulator" - Dnr LJ 2013/110  (pdf-fil, 33 kB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av Folktandvårdens intäktsredovisning - LJ 2012/1779 (pdf-fil, 795 kB) 

Granskning av styrning och dimensionering av antalet vårdplatser - LJ 2013/109 (pdf-fil, 358 kB) 

Granskning av Landstingets styrning av läkemedelsförskrivningen - LJ 2013/108  (pdf-fil, 394 kB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av delårsrapport 2012:12 - LJ 2012/1455 (pdf-fil, 585 kB)

Valärenden

Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LJ 2012/1450 (pdf-fil, 43 kB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LJ 2012/1646 (pdf-fil, 41 kB)