Landstingsstyrelsen 2014-02-25

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-dokument)

Kallelse (pdf-dokument)

Anmälda delegationsbeslut(pdf-dokument) 

Anmälda informationshandlingar(pdf-dokument) 

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Månadsuppföljning - helår 2013(pdf-dokument)
 2. Motion: Subventionera TBE vaccin till barn(pdf-dokument)
 3. Motion: Öppen scen på Spira för allmänheten(pdf-dokument)
 4. Motion: Äldrevårdcentral, en ny organisationsform(pdf-dokument)
 5. Revidering av finanspolicy(pdf-dokument)
 6. Uppföljning av intern kontrollplan 2013(pdf-dokument) 
 7. Köp av del av fastighet Eksjö Stocksnäs 1:1 (pdf-dokument)
 8. Försäljning av fastighet Götastrand 1:2 i Vaggeryd och Eksjö Boskogen 1:5 – uppdrag(pdf-dokument) 
 9. Ombyggnad av Folktandvården Tranås (pdf-dokument)
 10. Val av vårdcentral över länsgränserna inom sydöstra sjukvårdsregionen(pdf-dokument) 
 11. Granskning av landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter(pdf-dokument)
 12. Granskning – Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa (pdf-dokument)
 13. Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)(pdf-dokument)
 14. Internationellt utbyte – Armenien (pdf-dokument)
 15. Tillsättande av en parlamentarisk kommitté (pdf-dokument)
 16. Finansiering av Grön rehabilitering(pdf-dokument) 
 17. Systemmätetal/mål 2014 att rapportera i månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning(pdf-dokument)
 18. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för 2014 - komplettering(pdf-dokument) 
 19. Valärende(pdf-dokument)