Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 14 december 2010

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 42 kB)

Kallelse (pdf-fil, 21 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 54 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Förvaltningsbudgetar 2011  (pdf-fil, 575 kB)

 2. Budget för förtroendemannaorgan 2011 (pdf-fil, 67 kB)

 3. Pensionsförvaltning - utökad ram

 4. Jönköpings länstrafik AB - finansiering av tågfordon

 5. Informationspelare för kulturhuset Spira

 6. Bidrag inom folkhälsoområdet (pdf-fil, 107 kB)

 7. Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2011 (pdf-fil, 49 kB)

 8. Bidrag till nätverket NSPH - Nationell samverkan för psykisk hälsa (pdf-fil, 53 kB)

 9. Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet 2011

 10. Promemorian: En översyn av regelverket för sprutor och kanyler - DS2010:36, förslag till yttrande (pdf-fil, 29 kB)

 11. Betänkandet: Innovationsupphandling-SOU2010:56, förslag till yttrande (pdf-fil, 33 kB)

 12. Socialstyrelsens utredning och beslut avseende telefonavbrott vid Länssjukhuset Ryhov - förslag till yttrande (pdf-fil, 29 kB)

 13. Granskning av delårsrapport 2:2010, förslag till yttrande (pdf-fil, 589 kB)

 14. Återremiss av motion - Fler personer med funktionsnedsättning bör kunna anställas i Landstingets verksamheter

 15. Mål och samverkan Psykisk hälsa-barn och unga

 16. Anslag till nationell patientenkät och Vårdbarometern (pdf-fil, 48 kB)  

 17. Beslutsattestanter 2011

  Bilaga med beslutsattestanter finns att tillgå vid sammanträde

 18. Landstingets grafiska profil - förslag (pdf-fil, 54 kB)

 19. Valärende (pdf-fil, 11 kB)