Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 26-27 november 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 204 kB)

Bilaga 1 till protokoll Uppropslistor (pdf-fil, 2353 kB) 

Bilaga 2 till protokoll Frågor (pdf-fil, 282 kB) 

Bilaga 3 till protokoll votering Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län (pdf-fil, 1214 kB) 

Bilaga 4 till protokoll Förslag till budget från oppositionen (pdf-fil, 2096 kB)

Bilaga 5 till protokoll voteringslista 1-10 (pdf-fil, 12084 kB) 

Bilaga 5 till protokoll voteringslista 11-20  (pdf-fil, 12279 kB)

Bilaga 5 till protokoll voteringslista 21-29 (pdf-fil, 11102 kB) 

Bilaga 5 till protokoll yrkanden från oppositionen  (pdf-fil, 834 kB)

Bilaga 6 till protokollet Valärenden (pdf-fil, 91 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 110 kB)

Pm

Öppnande

Upprop

Val av protokolljusterare

Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 11 december, kl 15:30 på landstingets kansli

Ärende 5, Framställande av interpellationer och frågor (pdf-fil, 264 kB)

Ärende 6, Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län (pdf-fil, 350 kB)

Ärende 7, Budget med verksamhetsplan 2014 och flerårsplan 2015-2016 (pdf-fil, 98 kB) 
  
Bilaga: Hälsotal i länets kommuner  (pdf-fil, 322 kB)

Bilaga: Styrprocessen  (pdf-fil, 78 kB)

Bilaga: Patientavgifter i vården 2014 (pdf-fil, 664 kB)  

Bilaga: Primärvård inom vårdval i Jönköpings län (pdf-fil, 322 kB)  

Bilaga: Tandvårdspriser (pdf-fil, 167 kB)

Bilaga: Prisförändringar kollektivtrafiken (pdf-fil, 278 kB)

Bilaga: Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst  (pdf-fil, 507 kB)

Bilaga: Prissättning för kulturarrangemang (pdf-fil, 378 kB) 

Bilaga: Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-11-12 (pdf-fil, 24 kB) 

Bilaga: Flerårsplan Allmänpolitiska utskottet 2015-2016 (pdf-fil, 98 kB) 

Bilaga: Flerårsplan Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2015-2016 (pdf-fil, 253 kB) 

Bilaga: Flerårsplan Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2015-2016  (pdf-fil, 504 kB)

Bilaga: Flerårsplan Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 2015-2016 (pdf-fil, 479 kB) 

Bilaga: Budgetförslag från Socialdemokraterna (pdf-fil, 1112 kB) 

Bilaga: Budgetförslag från Sverigedemokraterna (pdf-fil, 157 kB) 

Bilaga: Budgetförslag från Vänsterpartiet (pdf-fil, 838 kB) 

Ärende 8, Revisionens budget för år 2014 (pdf-fil, 59 kB)

Ärende 9, Regionbildning - Avveckling av Regionförbundet i Jönköpings län  (pdf-fil, 189 kB)

Ärende 10, Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun (pdf-fil, 1154 kB) 

Ärende 11, Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 109 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län - LJ 2013/1475 (pdf-fil, 32 kB)  
Rätten att se klart! - LJ 2013/1522 (pdf-fil, 35 kB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av Landstingets förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter - LJ 2013/1569 (pdf-fil, 1045 kB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i Jönköpings län - LJ 2013/1372 (pdf-fil, 270 kB)

Övrigt

Landstingets indelning i valkretsar - LJ 2013/738 (pdf-fil, 42 kB)