Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 26-27 november 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 204 KB)

Bilaga 1 till protokoll Uppropslistor(pdf-fil 2353 KB) 

Bilaga 2 till protokoll Frågor(pdf-fil 282 KB) 

Bilaga 3 till protokoll votering Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-fil 1214 KB) 

Bilaga 4 till protokoll Förslag till budget från oppositionen(pdf-fil 2096 KB)

Bilaga 5 till protokoll voteringslista 1-10(pdf-fil 12084 KB) 

Bilaga 5 till protokoll voteringslista 11-20 (pdf-fil 12279 KB)

Bilaga 5 till protokoll voteringslista 21-29(pdf-fil 11102 KB) 

Bilaga 5 till protokoll yrkanden från oppositionen (pdf-fil 834 KB)

Bilaga 6 till protokollet Valärenden(pdf-fil 91 KB)

Kungörelse(pdf-fil 110 KB)

Pm

Öppnande

Upprop

Val av protokolljusterare

Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 11 december, kl 15:30 på landstingets kansli

Ärende 5, Framställande av interpellationer och frågor(pdf-fil 264 KB)

Ärende 6, Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-fil 350 KB)

Ärende 7, Budget med verksamhetsplan 2014 och flerårsplan 2015-2016(pdf-fil 98 KB) 
  
Bilaga: Hälsotal i länets kommuner (pdf-fil 322 KB)

Bilaga: Styrprocessen (pdf-fil 78 KB)

Bilaga: Patientavgifter i vården 2014(pdf-fil 664 KB)  

Bilaga: Primärvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-fil 322 KB)  

Bilaga: Tandvårdspriser(pdf-fil 167 KB)

Bilaga: Prisförändringar kollektivtrafiken(pdf-fil 278 KB)

Bilaga: Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst (pdf-fil 507 KB)

Bilaga: Prissättning för kulturarrangemang(pdf-fil 378 KB) 

Bilaga: Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-11-12(pdf-fil 24 KB) 

Bilaga: Flerårsplan Allmänpolitiska utskottet 2015-2016(pdf-fil 98 KB) 

Bilaga: Flerårsplan Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2015-2016(pdf-fil 253 KB) 

Bilaga: Flerårsplan Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2015-2016 (pdf-fil 504 KB)

Bilaga: Flerårsplan Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 2015-2016(pdf-fil 479 KB) 

Bilaga: Budgetförslag från Socialdemokraterna(pdf-fil 1112 KB) 

Bilaga: Budgetförslag från Sverigedemokraterna(pdf-fil 157 KB) 

Bilaga: Budgetförslag från Vänsterpartiet(pdf-fil 838 KB) 

Ärende 8, Revisionens budget för år 2014(pdf-fil 59 KB)

Ärende 9, Regionbildning - Avveckling av Regionförbundet i Jönköpings län (pdf-fil 189 KB)

Ärende 10, Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun(pdf-fil 1154 KB) 

Ärende 11, Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 109 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län - LJ 2013/1475(pdf-fil 32 KB)  
Rätten att se klart! - LJ 2013/1522(pdf-fil 35 KB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av Landstingets förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter - LJ 2013/1569(pdf-fil 1045 KB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i Jönköpings län - LJ 2013/1372(pdf-fil 270 KB)

Övrigt

Landstingets indelning i valkretsar - LJ 2013/738(pdf-fil 42 KB)