Landstingsfullmäktige 26-27 november 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-dokument)

Bilaga 1 till protokoll Uppropslistor(pdf-dokument) 

Bilaga 2 till protokoll Frågor(pdf-dokument) 

Bilaga 3 till protokoll votering Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-dokument) 

Bilaga 4 till protokoll Förslag till budget från oppositionen(pdf-dokument)

Bilaga 5 till protokoll voteringslista 1-10(pdf-dokument) 

Bilaga 5 till protokoll voteringslista 11-20 (pdf-dokument)

Bilaga 5 till protokoll voteringslista 21-29(pdf-dokument) 

Bilaga 5 till protokoll yrkanden från oppositionen (pdf-dokument)

Bilaga 6 till protokollet Valärenden(pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm

Öppnande

Upprop

Val av protokolljusterare

Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 11 december, kl 15:30 på landstingets kansli

Ärende 5, Framställande av interpellationer och frågor(pdf-dokument)

Ärende 6, Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-dokument)

Ärende 7, Budget med verksamhetsplan 2014 och flerårsplan 2015-2016(pdf-dokument) 
  
Bilaga: Hälsotal i länets kommuner (pdf-dokument)

Bilaga: Styrprocessen (pdf-dokument)

Bilaga: Patientavgifter i vården 2014(pdf-dokument)  

Bilaga: Primärvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-dokument)  

Bilaga: Tandvårdspriser(pdf-dokument)

Bilaga: Prisförändringar kollektivtrafiken(pdf-dokument)

Bilaga: Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst (pdf-dokument)

Bilaga: Prissättning för kulturarrangemang(pdf-dokument) 

Bilaga: Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-11-12(pdf-dokument) 

Bilaga: Flerårsplan Allmänpolitiska utskottet 2015-2016(pdf-dokument) 

Bilaga: Flerårsplan Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2015-2016(pdf-dokument) 

Bilaga: Flerårsplan Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2015-2016 (pdf-dokument)

Bilaga: Flerårsplan Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 2015-2016(pdf-dokument) 

Bilaga: Budgetförslag från Socialdemokraterna(pdf-dokument) 

Bilaga: Budgetförslag från Sverigedemokraterna(pdf-dokument) 

Bilaga: Budgetförslag från Vänsterpartiet(pdf-dokument) 

Ärende 8, Revisionens budget för år 2014(pdf-dokument)

Ärende 9, Regionbildning - Avveckling av Regionförbundet i Jönköpings län (pdf-dokument)

Ärende 10, Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun(pdf-dokument) 

Ärende 11, Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Motioner

Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län - LJ 2013/1475(pdf-dokument)  
Rätten att se klart! - LJ 2013/1522(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av Landstingets förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter - LJ 2013/1569(pdf-dokument)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i Jönköpings län - LJ 2013/1372(pdf-dokument)

Övrigt

Landstingets indelning i valkretsar - LJ 2013/738(pdf-dokument)