Landstingsfullmäktige 29 oktober 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-dokument) 

Bilagor till protokoll (pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)
 

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 12 oktober, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer
 6. Framställande av frågor
 7.  Delårsrapport 2:2013(pdf-dokument),  Granskning av delårsrapport 2013:2 (pdf-dokument)
 8. Motion: Specialisttjänster för sjukgymnaster och arbetsterapeuter behövs i Landstinget i Jönköpings län(pdf-dokument)
 9. Motion: Premiera samåkande medarbetare(pdf-dokument)
 10. Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården(pdf-dokument) 
 11. Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings län - regionbildningskommitténs förslag 2013-09-27(pdf-dokument)
 12. Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus (pdf-dokument)
 13. Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset(pdf-dokument)
 14. Försäljning av fastigheten Höreda-Övrabo 1:3 (pdf-dokument)
 15. Psykisk hälsa barn och unga – Förslag till handlingsplan 2013-2015(pdf-dokument)

 Anmälningsärenden

Motioner

Länstrafiken+turism=sant! (Pdf, nytt fönster)(pdf-dokument)

Plånboken avgör om du blir impotent (pdf, nytt fönster)(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i Jönköpings län (pdf-dokument)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av IT-driften – förstudie(pdf-dokument)

Granskning av upphandlingsprocessen – förstudie(pdf-dokument)

Övrigt

Ny ersättare i landstingsfullmäktige LJ 2013/1194 (pdf-dokument)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige LJ 2013/1074(pdf-dokument)