Landstingsfullmäktige 18--19 juni 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-dokument)

Bilagor till protokoll(pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

PM(pdf-dokument)
 

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 3 juli, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer
 6. Framställande av frågor
 7. Delårsrapport 1 - 2013(pdf-dokument)
 8. Motion: Våld i nära relationer - ett samhälls- och folkhälsoproblem (pdf-dokument)
 9. Motion: Fria preventivmedel - förebyggande hälso- och sjukvård(pdf-dokument)
 10. Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden (pdf-dokument)
 11. Motion: Skapa ett skydd för "Visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län(pdf-dokument) 
 12. Revisionsberättelse med bokslut Samordningsförbundet Södra     Vätterbygden(pdf-dokument) 
 13. Revisionsberättelse med bokslut Finnvedens samordningsförbund(pdf-dokument)
 14. Revisionsberättelse med bokslut 2012 Höglandets samordningsförbund(pdf-dokument)
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Motioner

Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna - LJ 2013/767(pdf-dokument)

Övrigt

Revisionsberättelser från Stiftelsen Braheskolan, Stiftelsen Smålands Konstarkiv samt revisionsberättelse och granskningsrapport från Jönköpings
Länstrafik Aktiebolag(pdf-dokument)

Uttalande om tillämpningen av lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser mm år 2012 – LJ 2013/830(pdf-dokument)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – LJ2013/527(pdf-dokument)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – LJ2013/439(pdf-dokument)