Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 18--19 juni 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 212 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 4544 KB)

Kungörelse(pdf-fil 116 KB)

PM(pdf-fil 170 KB)
 

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 3 juli, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer
 6. Framställande av frågor
 7. Delårsrapport 1 - 2013(pdf-fil 928 KB)
 8. Motion: Våld i nära relationer - ett samhälls- och folkhälsoproblem (pdf-fil 2279 KB)
 9. Motion: Fria preventivmedel - förebyggande hälso- och sjukvård(pdf-fil 3067 KB)
 10. Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden (pdf-fil 264 KB)
 11. Motion: Skapa ett skydd för "Visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län(pdf-fil 843 KB) 
 12. Revisionsberättelse med bokslut Samordningsförbundet Södra     Vätterbygden(pdf-fil 331 KB) 
 13. Revisionsberättelse med bokslut Finnvedens samordningsförbund(pdf-fil 4341 KB)
 14. Revisionsberättelse med bokslut 2012 Höglandets samordningsförbund(pdf-fil 135 KB)
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 173 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna - LJ 2013/767(pdf-fil 515 KB)

Övrigt

Revisionsberättelser från Stiftelsen Braheskolan, Stiftelsen Smålands Konstarkiv samt revisionsberättelse och granskningsrapport från Jönköpings
Länstrafik Aktiebolag(pdf-fil 1702 KB)

Uttalande om tillämpningen av lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser mm år 2012 – LJ 2013/830(pdf-fil 548 KB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – LJ2013/527(pdf-fil 28 KB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – LJ2013/439(pdf-fil 32 KB)