Landstingsfullmäktige 23 april 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-dokument)

Bilagor till protokoll(pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)
 

Ärenden

1, Öppnande

2, Upprop

3, Val av protokolljusterare

4, Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 5 maj, kl 15:30 på landstingets kansli

5, Framställande av interpellationer och frågor

6, Revisionsberättelse för år 2012 (pdf-dokument)

7, Årsredovisning - 2012 (pdf-dokument)

8, Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS) (pdf-dokument)

9, Motion: Sjukgymnaster till den psykiatriska vården (pdf-dokument)

10, Motion: Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ i hälso- och sjukvården (pdf-dokument)

11, Överenskommelse om förändring av ansvar för färdtjänstresor mm (pdf-dokument)

12, Avfallsterminal och godsmottagning i Höglandssjukhuset (pdf-dokument)

13, Evakueringslokaler Höglandssjukhuset (pdf-dokument)

14, Revidering av attestreglementet (pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Årsredovisning 2012 Allmänpolitiska utskottet(pdf-dokument)

Årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping (pdf-dokument)

Årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet (pdf-dokument)

Årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo (pdf-dokument)

Förvaltningsberättelse 2012 - Landstingsrevisionen (pdf-dokument)

Verksamhetsberättelse 2012 - Patientnämnden(pdf-dokument)

Motioner

Premiera samåkande medarbetare - LJ 2013/341(pdf-dokument)

Subventionera TBE vaccin för barn  - LJ 2013/432 (pdf-dokument)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av  Intern kontroll - LJ 2013/568 (pdf-dokument)

Granskning av årsredovisning 2012 - LJ 2013/569 (pdf-dokument)

Granskning av representation - LJ 2013/570(pdf-dokument)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av delegation av beslutanderätt - LJ 2013/319(pdf-dokument)

Övrigt

Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Jönköping – LJ 2013/449 (pdf-dokument)