Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 23 april 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 283 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 1188 KB)

Kungörelse(pdf-fil 116 KB)

Pm(pdf-fil 31 KB)
 

Ärenden

1, Öppnande

2, Upprop

3, Val av protokolljusterare

4, Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 5 maj, kl 15:30 på landstingets kansli

5, Framställande av interpellationer och frågor

6, Revisionsberättelse för år 2012 (pdf-fil 4819 KB)

7, Årsredovisning - 2012 (pdf-fil 2453 KB)

8, Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS) (pdf-fil 2661 KB)

9, Motion: Sjukgymnaster till den psykiatriska vården (pdf-fil 828 KB)

10, Motion: Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ i hälso- och sjukvården (pdf-fil 936 KB)

11, Överenskommelse om förändring av ansvar för färdtjänstresor mm (pdf-fil 726 KB)

12, Avfallsterminal och godsmottagning i Höglandssjukhuset (pdf-fil 148 KB)

13, Evakueringslokaler Höglandssjukhuset (pdf-fil 140 KB)

14, Revidering av attestreglementet (pdf-fil 271 KB)

Anmälningsärenden

Årsredovisning 2012 Allmänpolitiska utskottet(pdf-fil 109 KB)

Årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping (pdf-fil 87 KB)

Årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet (pdf-fil 100 KB)

Årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo (pdf-fil 99 KB)

Förvaltningsberättelse 2012 - Landstingsrevisionen (pdf-fil 508 KB)

Verksamhetsberättelse 2012 - Patientnämnden(pdf-fil 932 KB)

Motioner

Premiera samåkande medarbetare - LJ 2013/341(pdf-fil 502 KB)

Subventionera TBE vaccin för barn  - LJ 2013/432 (pdf-fil 677 KB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av  Intern kontroll - LJ 2013/568 (pdf-fil 1967 KB)

Granskning av årsredovisning 2012 - LJ 2013/569 (pdf-fil 3203 KB)

Granskning av representation - LJ 2013/570(pdf-fil 6221 KB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av delegation av beslutanderätt - LJ 2013/319(pdf-fil 415 KB)

Övrigt

Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Jönköping – LJ 2013/449 (pdf-fil 25 KB)