Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 23 april 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 283 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 1188 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 116 kB)

Pm (pdf-fil, 31 kB)
 

Ärenden

1, Öppnande

2, Upprop

3, Val av protokolljusterare

4, Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 5 maj, kl 15:30 på landstingets kansli

5, Framställande av interpellationer och frågor

6, Revisionsberättelse för år 2012  (pdf-fil, 4819 kB)

7, Årsredovisning - 2012  (pdf-fil, 2453 kB)

8, Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS)  (pdf-fil, 2661 kB)

9, Motion: Sjukgymnaster till den psykiatriska vården  (pdf-fil, 828 kB)

10, Motion: Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ i hälso- och sjukvården  (pdf-fil, 936 kB)

11, Överenskommelse om förändring av ansvar för färdtjänstresor mm  (pdf-fil, 726 kB)

12, Avfallsterminal och godsmottagning i Höglandssjukhuset  (pdf-fil, 148 kB)

13, Evakueringslokaler Höglandssjukhuset  (pdf-fil, 140 kB)

14, Revidering av attestreglementet  (pdf-fil, 271 kB)

Anmälningsärenden

Årsredovisning 2012 Allmänpolitiska utskottet (pdf-fil, 109 kB)

Årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  (pdf-fil, 87 kB)

Årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  (pdf-fil, 100 kB)

Årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo  (pdf-fil, 99 kB)

Förvaltningsberättelse 2012 - Landstingsrevisionen  (pdf-fil, 508 kB)

Verksamhetsberättelse 2012 - Patientnämnden (pdf-fil, 932 kB)

Motioner

Premiera samåkande medarbetare - LJ 2013/341 (pdf-fil, 502 kB)

Subventionera TBE vaccin för barn  - LJ 2013/432  (pdf-fil, 677 kB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av  Intern kontroll - LJ 2013/568  (pdf-fil, 1967 kB)

Granskning av årsredovisning 2012 - LJ 2013/569  (pdf-fil, 3203 kB)

Granskning av representation - LJ 2013/570 (pdf-fil, 6221 kB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av delegation av beslutanderätt - LJ 2013/319 (pdf-fil, 415 kB)

Övrigt

Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Jönköping – LJ 2013/449  (pdf-fil, 25 kB)