Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 5 februari 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 217 KB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil 723 KB)

Kungörelse(pdf-fil 109 KB)

Pm(pdf-fil 116 KB)
 

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 19 februari, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Motion - Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i Jönköpings län(pdf-fil 341 KB)
 7. Motion - Uppmärksamma celiaki(pdf-fil 344 KB)
 8. Motion - Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten(pdf-fil 1048 KB)
 9. Motion - Stadscyklar; koppling till kollektivtrafiken (pdf-fil 2143 KB)
 10. Avtal om avrop/anskaffning av fordom jämte borgensåtagande (pdf-fil 428 KB)
 11. Skrivelse från Allmänpolitiska utskottet angående allmänhetens frågestund(pdf-fil 772 KB) 
 12. Förlängning av mandatperioden - 2014 (pdf-fil 38 KB)
 13. Ärende 13, Ombyggnad av hus 05 Nässjö vårdcentrum för kundcenter  - ny handling(pdf-fil 176 KB)

 

Anmälningsärende

Motioner

Underlätta budgetarbetet, implementera "budgetsimulator" - Dnr LJ 2013/110 (pdf-fil 33 KB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av Folktandvårdens intäktsredovisning - LJ 2012/1779(pdf-fil 795 KB) 

Granskning av styrning och dimensionering av antalet vårdplatser - LJ 2013/109(pdf-fil 358 KB) 

Granskning av Landstingets styrning av läkemedelsförskrivningen - LJ 2013/108 (pdf-fil 394 KB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av delårsrapport 2012:12 - LJ 2012/1455(pdf-fil 585 KB)

Valärenden

Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LJ 2012/1450(pdf-fil 43 KB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LJ 2012/1646(pdf-fil 41 KB)