Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 27-28 november 2012

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll  (pdf-fil, 224 kB)
Bilaga 1-7    (pdf-fil, 1094 kB)
Bilaga 8-10    (pdf-fil, 612 kB)
Bilaga 11   (pdf-fil, 232 kB)
Bilaga 12-18 (pdf-fil, 1331 kB)  
Bilaga 19-28   (pdf-fil, 1876 kB)
Bilaga 29-37 (pdf-fil, 1393 kB)

Kungörelse,  (pdf-fil, 110 kB)

Pm (pdf-fil, 117 kB)
 

Ärende 1, Öppnande

Ärende 2, Upprop

Ärende 3, Val av protokolljusterare

Ärende 4, Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Onsdagen den 12 december, kl 15:30 på landstingets kansli

Ärende 5, Framställande av interpellationer och frågor

Ärende 6, Program för Hållbar utveckling 2013-2016 - utifrån ett miljöperspektiv  (pdf-fil, 1187 kB)

Ärende 7, Budget med verksamhetsplan 2013 och flerårsplan för åren 2014-2015   (pdf-fil, 1317 kB)
 
     Bilaga 1: Styrprocessen   (pdf-fil, 78 kB)   
     Bilaga 2: Avgifter i hälso- och sjukvården 2013   (pdf-fil, 300 kB) 
     Bilaga 3: Regelbok för vårdval i Jönköpings län   (pdf-fil, 186 kB)
     Bilaga 4: Tandvårdstaxa 2013    (pdf-fil, 67 kB)
     Bilaga 5: Prisförändring kollektivtrafiken    (pdf-fil, 58 kB)
     Bilaga 6: Hälsotal i länets kommuner   (pdf-fil, 1065 kB)
     Bilaga 7: Utskottens yttrande över flerårsplan 2013-2014 (pdf-fil, 1901 kB)   
     Bilaga 8: Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2012-11-13 inkl. yttrande från Folkpartiet samt Socialdemokraternas förslag    (pdf-fil, 1045 kB)
     Bilaga 9: Yrkande från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet (pdf-fil, 549 kB) 
 

Ärende 8, Revisionens budget för år 2013  (pdf-fil, 518 kB)

Ärende 9, Revidering av regional kulturplan   (pdf-fil, 41 kB)

Ärende 10, Nya bidragsformer för kulturaktiviteter (pdf-fil, 238 kB) 

Ärende 11, Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 55 kB) 

Anmälningsärende

Motioner

Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar - Dnr LJ 2012/1476 (pdf-fil, 81 kB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av vårdvalet - Landstinget i Jönköpings län - förslag till yttrande (pdf-fil, 665 kB)

Granskning av folkhälsa för barn 0-5 år - förslag till yttrande  (pdf-fil, 2464 kB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – dnr: LJ2012/1066   (pdf-fil, 44 kB) 
Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – dnr: LJ2012/1236  (pdf-fil, 45 kB)
Ny ersättare i landstingsfullmäktige – dnr: LJ2012/1458   (pdf-fil, 40 kB)
Ny ersättare i landstingsfullmäktige - dnr: LJ2012/1458  (pdf-fil, 41 kB)
Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Malmö – dnr: LJ2012/1439 (pdf-fil, 25 kB)

Valärenden

Revisorer 2012-2013 i stiftelser med anknuten förvaltning Dnr LJ 2012/1593 (pdf-fil, 405 kB)