Landstingsfullmäktige 19--20 juni 2012

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Ärende 7, Delårsrapport 1 - 2012(pdf-dokument)

Ärende  8, Motion - Bra Liv - En primärvårdsorganisation i utveckling(pdf-dokument)

Ärende  9, Motion - Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin(pdf-dokument)

Ärende 10, Motion - Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor(pdf-dokument)

Ärende 11, Motion - Vegetarisk veckodag(pdf-dokument)

Ärende 12, Motion - Vilka resvanor har de landstingsanställda i Jönköpings län(pdf-dokument)

Ärende 13, Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende(pdf-dokument)

Ärende 14, Årsredovisning 2011 - Regionförbundet - ansvarsfrihet(pdf-dokument)

Ärende 15, Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden(pdf-dokument)

Ärende 16, Årsberättelse och revisionsberättelse för Finnvedens samordningsförbund(pdf-dokument)

Ärende 17, Revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund(pdf-dokument)

Ärende 18, Översyn av arbetsordning(pdf-dokument)

Ärende 19, Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)

Ärende 20, Onkologi - Investeringsbehov för utbyggnad(pdf-dokument)

Ärende 21, Omklädningsrum Värnamo sjukhus - ombyggnation(pdf-dokument)

Ärende 22, Länstrafiken - investeringsbudget 2012(pdf-dokument)

Ärende 23, Borgen för Jönköpings Länstrafik AB:s spårfordon(pdf-dokument)

Ärende 24, Ersättningsanskaffning av tågfordon till Östgötapendeln(pdf-dokument)

Ärende 25, Gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige inom Sydtaxan(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Motioner

Äldrevårdscentral en ny organisationsform - LJ 2021/726(pdf-dokument)

Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av hudcancer - LJ 2012/676(pdf-dokument)

Våld i nära relationer - ett samhälls- och folkhälsoproblem - LJ 2012/663(pdf-dokument)

Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ* i hälso- och sjukvården - LJ 2012/657(pdf-dokument)

Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden - LJ 2012/497(pdf-dokument)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Granskning av Landstingets budgetprocess - LK11-0551(pdf-dokument)

Granskning av styrningen av vård på lika villkor - förstudie - LK11-0358(pdf-dokument)

Granskning av styrningen av vården för de mest sjuka äldre (multisjuka) - LK11-0357(pdf-dokument)

Övrigt

Revisionsberättelse från Stiftelsen Braheskolan samt Stiftelsen Smålands Konstarkiv - LJR 2012/19(pdf-dokument)

Valärenden

Ny ersättare i landstingsfullmäktige LJ 2012/557(pdf-dokument)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige LJ 2012/254(pdf-dokument)

Förordnande av ordförande samt vice ordförande i Övervakningsnämnden i Östersund dnr: 12-2012 och 13-2012 - LJ 2012/575(pdf-dokument)

Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Vänersborg dnr: 24-2012 - LJ 2012/700(pdf-dokument)