Landstingsstyrelsen 17 december 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument) 

Anmälningsärenden(pdf-dokument) 

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Etikrådet
 • Kraftsamling - logistik och kapacitet

Beslutsärenden

 1. Förvaltningsbudgetar 2014, missiv(pdf-dokument)   

  Jönköpings sjukvårdsområde(pdf-dokument)  
  Höglandets sjukvårdsområde(pdf-dokument)  
  Värnamo sjukvårdsområde(pdf-dokument)  
  Vårdcentralerna Bra Liv (pdf-dokument)
  Medicinsk diagnostik(pdf-dokument)   
  Folktandvården (pdf-dokument)
  IT-centrum (pdf-dokument)  
  Landstingsfastigheter(pdf-dokument) 
  Regional utveckling (pdf-dokument)  
  Länstrafiken   (pdf-dokument)
  Verksamhetsstöd och service(pdf-dokument) 
  Landstingets kansli(pdf-dokument)
  Investeringsmall Landstingets åtagande (pdf-dokument)
  Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen (pdf-dokument)
 2. Motion: Stärk Landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn(pdf-dokument) 
 3. Energibesparande åtgärder(pdf-dokument) 
 4. Försäljningsuppdrag Fortunagården, Värnamo(pdf-dokument)
 5. Lokaler för onkologi - investeringsram till byggnad för strålbehandling(pdf-dokument)
 6. Investeringsram för ombyggnation av medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov(pdf-dokument) 
 7. Barnahus - ombyggnation av lokal (pdf-dokument)
 8. Vårdval ögon - ersättningssystem(pdf-dokument) 
 9. Länsgemensam urologisk verksamhet(pdf-dokument)
 10. Landstingets kansli - organisatorisk förändring(pdf-dokument) 
 11. Gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention(pdf-dokument) 
 12. Delegationsordning avseende beslut enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen(pdf-dokument) 
 13. Remiss: En utvecklad budgetprocess - ökad tillgänglighet och struktur - SOU 2013:73(pdf-dokument) 
 14. Remiss: Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län - Ds 2013:67(pdf-dokument) 
 15. Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet 2014(pdf-dokument) 
 16. Bidrag inom folkhälsoområdet (pdf-dokument)
 17. Bidrag till ungdomsorganisationer(pdf-dokument) 
 18. Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet(pdf-dokument) 
 19. Paul Peterssons Stiftelse – förvaltningsuppdrag(pdf-dokument) 
 20. Valärende(pdf-dokument)
 21. Anställning av direktör Medicinsk diagnostik(pdf-dokument)