Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 17 december 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  (pdf-fil, 245 kB)

Kallelse (pdf-fil, 192 kB) 

Anmälningsärenden (pdf-fil, 114 kB) 

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Etikrådet
 • Kraftsamling - logistik och kapacitet

Beslutsärenden

 1. Förvaltningsbudgetar 2014, missiv (pdf-fil, 595 kB)   

  Jönköpings sjukvårdsområde (pdf-fil, 317 kB)  
  Höglandets sjukvårdsområde (pdf-fil, 232 kB)  
  Värnamo sjukvårdsområde (pdf-fil, 217 kB)  
  Vårdcentralerna Bra Liv  (pdf-fil, 192 kB)
  Medicinsk diagnostik (pdf-fil, 217 kB)   
  Folktandvården  (pdf-fil, 212 kB)
  IT-centrum  (pdf-fil, 283 kB)  
  Landstingsfastigheter (pdf-fil, 194 kB) 
  Regional utveckling  (pdf-fil, 259 kB)  
  Länstrafiken    (pdf-fil, 413 kB)
  Verksamhetsstöd och service (pdf-fil, 235 kB) 
  Landstingets kansli (pdf-fil, 194 kB)
  Investeringsmall Landstingets åtagande  (pdf-fil, 13 kB)
  Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen  (pdf-fil, 15 kB)
 2. Motion: Stärk Landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn (pdf-fil, 708 kB) 
 3. Energibesparande åtgärder (pdf-fil, 2168 kB) 
 4. Försäljningsuppdrag Fortunagården, Värnamo (pdf-fil, 41 kB)
 5. Lokaler för onkologi - investeringsram till byggnad för strålbehandling (pdf-fil, 127 kB)
 6. Investeringsram för ombyggnation av medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 35 kB) 
 7. Barnahus - ombyggnation av lokal  (pdf-fil, 76 kB)
 8. Vårdval ögon - ersättningssystem (pdf-fil, 469 kB) 
 9. Länsgemensam urologisk verksamhet (pdf-fil, 193 kB)
 10. Landstingets kansli - organisatorisk förändring (pdf-fil, 253 kB) 
 11. Gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention (pdf-fil, 281 kB) 
 12. Delegationsordning avseende beslut enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen (pdf-fil, 394 kB) 
 13. Remiss: En utvecklad budgetprocess - ökad tillgänglighet och struktur - SOU 2013:73 (pdf-fil, 486 kB) 
 14. Remiss: Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län - Ds 2013:67 (pdf-fil, 274 kB) 
 15. Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet 2014 (pdf-fil, 355 kB) 
 16. Bidrag inom folkhälsoområdet  (pdf-fil, 137 kB)
 17. Bidrag till ungdomsorganisationer (pdf-fil, 88 kB) 
 18. Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet (pdf-fil, 60 kB) 
 19. Paul Peterssons Stiftelse – förvaltningsuppdrag (pdf-fil, 21 kB) 
 20. Valärende (pdf-fil, 20 kB)
 21. Anställning av direktör Medicinsk diagnostik (pdf-fil, 13 kB)