Landstingsstyrelsen 12 november 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-dokument)

Protokoll - omedelbar justering § 195(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälningsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Månadsuppföljning

Beslutsärenden

 1. Ledningssystem för samverkan mellan Landstinget och länets kommuner(pdf-dokument)
 2. Regionbildning - Avveckling av Regionförbundet(pdf-dokument)
 3. Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-dokument)
 4. Hjälpmedelscentral - organisatorisk hemvist(pdf-dokument)
 5. Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i Jönköpings län(pdf-dokument)
 6. Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun(pdf-dokument)
 7. Remiss: Slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård - SOU 2013:44(pdf-dokument)
 8. Revidering av Regional kulturplan för 2012-2014(pdf-dokument)
 9. Västtågen - trafikpliktsbeslut(pdf-dokument)
 10. Budget 2014 och flerårsplan(pdf-dokument)   
  Bilaga: Revidering av utgiftsramarna(pdf-dokument)
  Budgetförslag från Socialdemokraterna(pdf-dokument)    
  Bilaga: Hälsotal i länets kommuner(pdf-dokument)     
  Bilaga: Styrprocessen (pdf-dokument)  
  Bilaga: Patientavgifter i vården 2014 (pdf-dokument)  
  Bilaga: Primärvård inom vårdval i Jönköpings län (pdf-dokument)
  Bilaga: Tandvårdspriser  (pdf-dokument) 
  Bilaga: Prisförändringar kollektivtrafiken (pdf-dokument)  
  Bilaga: Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst (pdf-dokument)  
  Bilaga: Prissättning för kulturarrangemang(pdf-dokument)
 11. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)
 12. Remiss: Program för Jönköpings kommuns landsbygder(pdf-dokument)
 13. Firmateckning av Landstingets likvida medel(pdf-dokument)