Landstingsstyrelsen 22 oktober 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälningsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Information IT - IT-direktören Helena Glemdahl-Bergqvist

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 2:2013(pdf-dokument)
 2. Motion: Specialisttjänster för sjukgymnaster och arbetsterapeuter behövs i Landstinget i Jönköpings län(pdf-dokument)
 3. Motion: Premiera samåkande medarbetare(pdf-dokument)
 4. Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården(pdf-dokument)
 5. Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings län - regionbildningskommitténs förslag 2013-09-27(pdf-dokument)
 6. Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus(pdf-dokument)
 7. Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset(pdf-dokument)
 8. Länsgemensam urologisk verksamhet(pdf-dokument)
 9. Försäljning av fastigheten Höreda-Övrabo 1:3(pdf-dokument)
 10. Upphandling av rekvisitionsläkemedel(pdf-dokument)
 11. Gratifikation till disputerade – förslag till ändring av regelverk(pdf-dokument)
 12. Psykisk hälsa barn och unga – Förslag till handlingsplan 2013-2015(pdf-dokument)
 13. Regionala kunskapscentret Adlon – Förlag till överenskommelse(pdf-dokument)
 14. Remiss om klimatlöften och åtgärdsförslag för Klimatrådets organisationer(pdf-dokument)
 15. Remiss: Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län – remissversion för synpunkter(pdf-dokument)
 16. Remiss: En översyn av läkemedelslagen – DS 2013:51 - förslag till yttrande(pdf-dokument)
 17. Granskning av upphandlingsprocessen – förstudie(pdf-dokument)
 18. Granskning av IT-driften – förstudie (pdf-dokument)