Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 12 juni 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  (pdf-fil, 356 kB)

Bilaga till protokoll

Kallelse (pdf-fil, 137 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 115 kB)

Information och redovisning

 

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 1 - 2012 (pdf-fil, 796 kB)
 2. Motion - Bra Liv - En primärvårdsorganisation i utveckling (pdf-fil, 824 kB)
 3. Motion - Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin (pdf-fil, 276 kB)
 4. Motion - Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor (pdf-fil, 957 kB)
 5. Motion - Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats (pdf-fil, 1890 kB)
 6. Motion - Vegetarisk veckodag (pdf-fil, 726 kB)
 7. Motion - Vilka resvanor har de landstingsanställda i Jönköpings län (pdf-fil, 769 kB)
 8. Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende (pdf-fil, 1521 kB)
 9. Årsredovisning 2011 - Regionförbundet - ansvarsfrihet (pdf-fil, 4298 kB)
 10. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (pdf-fil, 1997 kB)
 11. Årsberättelse och revisionsberättelse för Finnvedens samordningsförbund (pdf-fil, 666 kB)
 12. Revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund (pdf-fil, 265 kB)
 13. Green Charge Sydost - ett framtidens projekt i samverkan för grönare transporter (pdf-fil, 806 kB)
 14. Översyn av arbetsordning (pdf-fil, 359 kB)
 15. Landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser och ansvarsfördelning (pdf-fil, 211 kB)
 16. Rätt att teckna avtal - revidering (pdf-fil, 341 kB)
 17. Regionbildning i Jönköpings län - processtöd (pdf-fil, 201 kB)
 18. Avyttring av ambulanser (pdf-fil, 579 kB)
 19. Yttrande över promemorian - Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag - DS 2012:20R - förslag till yttrande (pdf-fil, 280 kB)
 20. Yttrande över Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen - 2011:20R - förslag till yttrande (pdf-fil, 2544 kB)
 21. Projektavstämning kulturhuset Spira - granskning av projekt (pdf-fil, 1061 kB)
 22. Granskning av Landstingets budgetprocess - förslag till yttrande (pdf-fil, 2092 kB)
 23. Premier/stipendier till Vård- och omsorgsprogrammet (pdf-fil, 639 kB)
 24. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 107 kB)
 25. Medarbetarpolicy (pdf-fil, 302 kB)
 26. Onkologi - Investeringsbehov för utbyggnad (pdf-fil, 222 kB)
 27. Resursförstärkning inom onkologi, barn- och kvinnohälsovård (pdf-fil, 50 kB)
 28. Länstrafiken - investeringsbudget 2012 (pdf-fil, 121 kB)
 29. Borgen för Jönköpings Länstrafik AB:s spårfordon (pdf-fil, 29 kB)
 30. Ersättningsanskaffning av tågfordon till Östgötapendeln (pdf-fil, 37 kB)
 31. Gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige inom Sydtaxan (pdf-fil, 35 kB)
 32. Utvecklingsmedel för projekt inom kulturområdet  (pdf-fil, 35 kB)