Landstingsstyrelsen 12 juni 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-dokument)

Bilaga till protokoll

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälningsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

 

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 1 - 2012(pdf-dokument)
 2. Motion - Bra Liv - En primärvårdsorganisation i utveckling(pdf-dokument)
 3. Motion - Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin(pdf-dokument)
 4. Motion - Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor(pdf-dokument)
 5. Motion - Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats(pdf-dokument)
 6. Motion - Vegetarisk veckodag(pdf-dokument)
 7. Motion - Vilka resvanor har de landstingsanställda i Jönköpings län(pdf-dokument)
 8. Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende(pdf-dokument)
 9. Årsredovisning 2011 - Regionförbundet - ansvarsfrihet(pdf-dokument)
 10. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden(pdf-dokument)
 11. Årsberättelse och revisionsberättelse för Finnvedens samordningsförbund(pdf-dokument)
 12. Revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund(pdf-dokument)
 13. Green Charge Sydost - ett framtidens projekt i samverkan för grönare transporter(pdf-dokument)
 14. Översyn av arbetsordning(pdf-dokument)
 15. Landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser och ansvarsfördelning(pdf-dokument)
 16. Rätt att teckna avtal - revidering(pdf-dokument)
 17. Regionbildning i Jönköpings län - processtöd(pdf-dokument)
 18. Avyttring av ambulanser(pdf-dokument)
 19. Yttrande över promemorian - Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag - DS 2012:20R - förslag till yttrande(pdf-dokument)
 20. Yttrande över Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen - 2011:20R - förslag till yttrande(pdf-dokument)
 21. Projektavstämning kulturhuset Spira - granskning av projekt(pdf-dokument)
 22. Granskning av Landstingets budgetprocess - förslag till yttrande(pdf-dokument)
 23. Premier/stipendier till Vård- och omsorgsprogrammet(pdf-dokument)
 24. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)
 25. Medarbetarpolicy(pdf-dokument)
 26. Onkologi - Investeringsbehov för utbyggnad(pdf-dokument)
 27. Resursförstärkning inom onkologi, barn- och kvinnohälsovård(pdf-dokument)
 28. Länstrafiken - investeringsbudget 2012(pdf-dokument)
 29. Borgen för Jönköpings Länstrafik AB:s spårfordon(pdf-dokument)
 30. Ersättningsanskaffning av tågfordon till Östgötapendeln(pdf-dokument)
 31. Gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige inom Sydtaxan(pdf-dokument)
 32. Utvecklingsmedel för projekt inom kulturområdet (pdf-dokument)