Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 13 november 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  (pdf-fil, 243 kB)

Kallelse (pdf-fil, 122 kB) 

Anmälningsärenden  (pdf-fil, 102 kB)

Information och redovisning

Beslutsärenden

 1. Program för Hållbar utveckling 2013-2016 - utifrån ett miljöperspektiv (pdf-fil, 1168 kB)
 2. Utökad hematologisk vård vid medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 185 kB)
 3. Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 - Majoritetens förslag (pdf-fil, 1316 kB)  
  Bilaga: Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 - Socialdemokraternas förslag   (pdf-fil, 59 kB) 
  Bilaga 1: Styrprocessen (pdf-fil, 78 kB)     
  Bilaga 2: Avgifter i hälso- och sjukvården 2013 (pdf-fil, 300 kB)  
  Bilaga 3: Regelbok för vårdval i Jönköpings län (pdf-fil, 517 kB)   
  Bilaga 4: Tandvårdspriser 2013 (pdf-fil, 67 kB)   
  Bilaga 5: Prisförändring kollektivtrafiken (pdf-fil, 58 kB)   
  Bilaga 6: Hälsotal i länets kommuner  (pdf-fil, 1065 kB)
 4. Energibesparande åtgärder (pdf-fil, 53 kB)
 5. Mariannelunds folktandvård - tillkommande utgifter för paviljong (pdf-fil, 152 kB)
 6. Överenskommelse med Gislaveds kommun (pdf-fil, 964 kB)
 7. Verksamhetsplan för 2013 med budget 2013-2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden - förslag (pdf-fil, 3342 kB)
 8. Personuppgiftsansvar för Nationellt Kvalitetsregister - Svenska Höftfysiolysregistret (pdf-fil, 127 kB)
 9. Remiss - Betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd - SOU 2012/17, S2012/2766/FS (pdf-fil, 650 kB)
 10. Remiss - Promemoria - Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd - DS 2012:36, S2012/6727/FS - förslag till yttrande (pdf-fil, 387 kB)
 11. Remiss - EU-rättsakter - Förslag till nya EU-rättsakter avseende medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in.-vitrodiagnostik - S 2012/6704/FS - förslag till yttrande (pdf-fil, 420 kB)
 12. Granskning av vårdvalet - Landstinget i Jönköpings län - förslag till yttrande (pdf-fil, 671 kB)
 13. Granskning av folkhälsa för barn 0-5 år - förslag till yttrande (pdf-fil, 2507 kB)
 14. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 90 kB)
 15. Revidering av regional kulturplan (pdf-fil, 38 kB)
 16. Nya bidragsformer för kulturaktiviteter (pdf-fil, 149 kB)
 17. Vandalorum - utvecklingsmedel (pdf-fil, 77 kB)