Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 28 februari 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 99 kB)

Kallelse (pdf-fil, 35 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 28 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Månadsuppföljning 2012 - helår (pdf-fil, 68 kB)
 2. Motion - Hygiensköterskor i förskolan (pdf-fil, 752 kB)
 3. Motion - Placering efter partitillhörighet (pdf-fil, 118 kB)
 4. Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo sjukhus (pdf-fil, 40 kB)
 5. Systemmätetal/mål 2012 i månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning (pdf-fil, 1731 kB)
 6. Uppföljning av intern kontrollplan 2011 (pdf-fil, 84 kB)
 7. Intern kontrollplan 2012 (pdf-fil, 72 kB)
 8. Slutredovisning av fastighetsinvesteringar (pdf-fil, 693 kB)
 9. Hur möter vi framtiden (pdf-fil, 603 kB)
 10. Likvidation av Länsteknikcentrum (pdf-fil, 23 kB)
 11. Regionbildning - uppdragsbeskrivning och projektorganisation (pdf-fil, 33 kB)
 12. Utredning och förberedelse för införande av vårdval inom specialiserad vård (pdf-fil, 30 kB)
 13. Remiss - Stadsstödsutredningens betänkande - SOU 2011:69  (pdf-fil, 83 kB)
 14. Departementspromemorian - Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik (pdf-fil, 93 kB)
 15. Yttrande över granskning av "Semesterplanering" - förslag (pdf-fil, 2091 kB)
 16. Yttrande över granskning av "Brand- och skalskydd inom landstingets sjukhus" - förslag (pdf-fil, 2977 kB)
 17. Bidrag till folkhögskolor 2012 (pdf-fil, 39 kB)
 18. Samverkansavtal gällande Jönköpings folkhögskola (pdf-fil, 35 kB)
 19. Framställan från Transportstyrelsen om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen   (pdf-fil, 150 kB)