Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 22 mars 2011

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 44 kB)

Kallelse (pdf-fil, 22 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 53 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Årsredovisning - 2010 (pdf-fil, 867 kB)
 2. Bokslutsanalys 2010 - med förslag till resultatbalansering för förvaltningar (pdf-fil, 2623 kB)      Bilaga: Verksamhetsberättelse, del 1 (pdf-fil, 1740 kB)
                  Verksamhetsberättelse, del 2 (pdf-fil, 1949 kB)
 3. Komplettering 2011 års budget (pdf-fil, 2676 kB)
 4. C-båge - operationsavdelning, Ryhov (pdf-fil, 524 kB)
 5. Motion - Nolltaxa i kollektivtrafiken (pdf-fil, 2513 kB)
 6. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen inom Landstinget  i Jönköpings län (pdf-fil, 2274 kB)
 7. Samverkan mellan läkemedelsföretag och Landstinget i Jönköpings län och dess medarbetare (pdf-fil, 1012 kB)
 8. Komplettering av regelverk för måltid vid dagsjukvård (pdf-fil, 497 kB)
 9. Utökning av samordningsförbundet Jönköping  (pdf-fil, 1132 kB)
 10. Förbundsordningar för Finnveden och Höglandets samordningsförbund (pdf-fil, 1233 kB)
 11. Arbetsordning/reglemente för Länshandikapprådet i Jönköpings län (pdf-fil, 3179 kB)
 12. Arbetsordning/reglemente för Länspensionärsrådet i Jönköpings län, (pdf-fil, 3179 kB) 
 13. Granskning av verkställighet av beslut - Förstudie (pdf-fil, 1088 kB)
 14. Promemorian: Friskare tänder till rimliga kostnader- även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag tredje steget i tandvårdsreformen - DS 2010:42 dnr S2010/8847/HS-förslag till yttrande (pdf-fil, 1163 kB)
 15. Promemorian: Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård DS 2010:411-förslag till yttrande (pdf-fil, 1497 kB)
 16. Slutbetänkandet: Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter SOU 2010-70, förslag till yttrande (pdf-fil, 2251 kB)
 17. Betänkandet av biobanksutredningen- En ny biobankslag-SOU 201081, dnr1020/8604/HS, förslag till yttrande  (pdf-fil, 2171 kB)
 18. Remiss av SOU 2008:129 - Helikoptern i samhällets tjänst, förslag till yttrande
 19. Grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upp-handlingsmarknad, förslag till yttrande (pdf-fil, 4643 kB)
 20. Valärende - Val av ledamöter till Insikt & Utsikt (pdf-fil, 48 kB)