Landstingsstyrelsen 22 mars 2011

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälningsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Årsredovisning - 2010(pdf-dokument)
 2. Bokslutsanalys 2010 - med förslag till resultatbalansering för förvaltningar (pdf-dokument)      Bilaga: Verksamhetsberättelse, del 1(pdf-dokument)
                  Verksamhetsberättelse, del 2(pdf-dokument)
 3. Komplettering 2011 års budget(pdf-dokument)
 4. C-båge - operationsavdelning, Ryhov(pdf-dokument)
 5. Motion - Nolltaxa i kollektivtrafiken(pdf-dokument)
 6. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen inom Landstinget  i Jönköpings län(pdf-dokument)
 7. Samverkan mellan läkemedelsföretag och Landstinget i Jönköpings län och dess medarbetare(pdf-dokument)
 8. Komplettering av regelverk för måltid vid dagsjukvård(pdf-dokument)
 9. Utökning av samordningsförbundet Jönköping (pdf-dokument)
 10. Förbundsordningar för Finnveden och Höglandets samordningsförbund(pdf-dokument)
 11. Arbetsordning/reglemente för Länshandikapprådet i Jönköpings län(pdf-dokument)
 12. Arbetsordning/reglemente för Länspensionärsrådet i Jönköpings län, (pdf-dokument) 
 13. Granskning av verkställighet av beslut - Förstudie(pdf-dokument)
 14. Promemorian: Friskare tänder till rimliga kostnader- även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag tredje steget i tandvårdsreformen - DS 2010:42 dnr S2010/8847/HS-förslag till yttrande(pdf-dokument)
 15. Promemorian: Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård DS 2010:411-förslag till yttrande(pdf-dokument)
 16. Slutbetänkandet: Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter SOU 2010-70, förslag till yttrande(pdf-dokument)
 17. Betänkandet av biobanksutredningen- En ny biobankslag-SOU 201081, dnr1020/8604/HS, förslag till yttrande (pdf-dokument)
 18. Remiss av SOU 2008:129 - Helikoptern i samhällets tjänst, förslag till yttrande
 19. Grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upp-handlingsmarknad, förslag till yttrande(pdf-dokument)
 20. Valärende - Val av ledamöter till Insikt & Utsikt(pdf-dokument)