Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 22 februari 2011

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  (pdf-fil, 40 kB)

Kallelse  (pdf-fil, 25 kB)

Anmälningsärenden  (pdf-fil, 54 kB)

Information och redovisning

Beslutsärenden

 1. Månadsuppföljning 2010 – helår (pdf-fil, 2200 kB)
 2. Intern kontrollplan 2011 (pdf-fil, 413 kB)
 3. Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektivtrafik (pdf-fil, 4185 kB)
 4. Organisatoriska frågor med anledning av ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering  (pdf-fil, 2878 kB)
 5. Rapporten: Guldgruvan i hälso- och sjukvården – Förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling – S2010/7804HS (pdf-fil, 765 kB)
  Bilaga (pdf-fil, 1227 kB)
 6. Promemorian – Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen, Fi2010/5696 – Förslag till yttrande (pdf-fil, 937 kB)
 7. Betänkandet – Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) - Förslag till yttrande  
  Bilaga (pdf-fil, 726 kB)
 8. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 4684 kB)
 9. Mål och samverkan – Psykisk hälsa – barn och unga   (pdf-fil, 716 kB)
  Bilaga (pdf-fil, 996 kB)
 10. Projektbidrag för Idrott och folkhälsa 2009-2011 (pdf-fil, 2340 kB)
 11. Bidrag till ungdomsorganisationer (pdf-fil, 837 kB)
 12. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer (pdf-fil, 811 kB)
 13. Fördelning av bidrag till folkhögskolorna för år 2011 (pdf-fil, 369 kB)
 14. Ledamöter och ersättare i Adlons styrelse – valärende (pdf-fil, 1069 kB)
 15. Tekniska delegationen – avsägelse och val av ledamot (pdf-fil, 264 kB)