Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 26 september 2017

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-fil 165 KB)
Bilagor(pdf-fil 6870 KB) 

Kungörelse(pdf-fil 18 KB)

PM(pdf-fil 29 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 12 september kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6.  Handlingar till ärenden till regionfullmäktiges sammanträde(pdf-fil 16384 KB)
  7. Valärenden

Anmälningsärenden

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter - RJL 2017/953(pdf-fil 26090 KB)

Övrigt