Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 26 september 2017

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 165 kB)
Bilagor (pdf-fil, 6870 kB) 

Kungörelse (pdf-fil, 18 kB)

PM (pdf-fil, 29 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 12 september kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6.  Handlingar till ärenden till regionfullmäktiges sammanträde (pdf-fil, 16384 kB)
  7. Valärenden

Anmälningsärenden

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter - RJL 2017/953 (pdf-fil, 26090 kB)

Övrigt