Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 20 juni 2017

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 286 kB)
Bilagor  (pdf-fil, 14035 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 20 kB)

PM (pdf-fil, 29 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 4 juli kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6.  Handlingar till ärenden till regionfullmäktiges sammanträde (pdf-fil, 74827 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt

Svar på Mikael Ekvalls skrivelse – Beredning av motioner i nämnderna – RJL 2016/3908 (pdf-fil, 22 kB)