Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 20 juni 2017

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-fil 286 KB)
Bilagor (pdf-fil 14035 KB)

Kungörelse(pdf-fil 20 KB)

PM(pdf-fil 29 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 4 juli kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6.  Handlingar till ärenden till regionfullmäktiges sammanträde(pdf-fil 74827 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt

Svar på Mikael Ekvalls skrivelse – Beredning av motioner i nämnderna – RJL 2016/3908(pdf-fil 22 KB)