Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 7 februari 2017

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-fil 498 KB)
Bilagor till protokoll (pdf-fil 16825 KB)

Kungörelse(pdf-fil 36 KB)

Pm(pdf-fil 31 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Motion: Genomför en vägledande folkomröstning om eventuell regionförstoring(pdf-fil 395 KB)
 7. Motion: Barns rätt till en giftfri miljö (pdf-fil 2286 KB)
 8. Motion: Hur fungerar egentligen våra sjukresor(pdf-fil 958 KB)
 9. Motion: Sjukresesystem anpassat efter dagens behov(pdf-fil 2334 KB)
 10. Motion: Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga(pdf-fil 545 KB)
 11. Remiss: Ordning och reda i välfärden(pdf-fil 5326 KB)   
  Yttrande från S och MP(pdf-fil 188 KB)   
  Yttrande från V(pdf-fil 176 KB)
 12. Finanspolicy - revidering (pdf-fil 634 KB)
 13. Överlåtelse av aktieinnehav Inera AB till SKL Företag AB(pdf-fil 2806 KB)
 14. Refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter(pdf-fil 4554 KB)
 15. Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare(pdf-fil 278 KB)
 16. Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Jönköping AB(pdf-fil 299 KB)
 17. Ägardirektiv Småland Turism AB(pdf-fil 306 KB)
 18. Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet (pdf-fil 431 KB)
 19. Begäran om omdisponering av fullmäktige beslutat investeringsobjekt(pdf-fil 173 KB)
 20. Svar på interpellationer och frågor
 21. Anmälningsärenden
 22. Valärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt