Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 7 februari 2017

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 498 kB)
Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 16825 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 36 kB)

Pm (pdf-fil, 31 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Motion: Genomför en vägledande folkomröstning om eventuell regionförstoring (pdf-fil, 395 kB)
 7. Motion: Barns rätt till en giftfri miljö  (pdf-fil, 2286 kB)
 8. Motion: Hur fungerar egentligen våra sjukresor (pdf-fil, 958 kB)
 9. Motion: Sjukresesystem anpassat efter dagens behov (pdf-fil, 2334 kB)
 10. Motion: Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga (pdf-fil, 545 kB)
 11. Remiss: Ordning och reda i välfärden (pdf-fil, 5326 kB)   
  Yttrande från S och MP (pdf-fil, 188 kB)   
  Yttrande från V (pdf-fil, 176 kB)
 12. Finanspolicy - revidering  (pdf-fil, 634 kB)
 13. Överlåtelse av aktieinnehav Inera AB till SKL Företag AB (pdf-fil, 2806 kB)
 14. Refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter (pdf-fil, 4554 kB)
 15. Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (pdf-fil, 278 kB)
 16. Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Jönköping AB (pdf-fil, 299 kB)
 17. Ägardirektiv Småland Turism AB (pdf-fil, 306 kB)
 18. Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet  (pdf-fil, 431 kB)
 19. Begäran om omdisponering av fullmäktige beslutat investeringsobjekt (pdf-fil, 173 kB)
 20. Svar på interpellationer och frågor
 21. Anmälningsärenden
 22. Valärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt