Regionfullmäktige 4 december

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 254 KB)
Bilagor till protokoll (pdf-fil 5306 KB)

Kungörelse(pdf-fil 86 KB)

Pm(pdf-fil 29 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 december, kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Valärenden(pdf-fil 22 KB)
 7. Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan för 2020-2021
  Alliansens budget(pdf-fil 4133 KB)   Bilagor(pdf-fil 3377 KB)
  Koalition för Jönköpings läns budget(pdf-fil 4609 KB)   Bilagor(pdf-fil 3308 KB)
  Sverigedemokraternas budget  (pdf-fil 1072 KB)
  Vänsterpariets budget(pdf-fil 1934 KB)
 8. Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i Jönköping(pdf-fil 859 KB)
 9. Allmän trafikplikt inför upphandling av busstrafik i stråket(pdf-fil 614 KB)
  Jönköping-Ulricehamn-Borås(pdf-fil 614 KB)
 10. Arbetsordning för kommunalt forum(pdf-fil 286 KB)
 11. Reglemente för Regionrevisionen(pdf-fil 228 KB)
 12. Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen - revidering(pdf-fil 545 KB)
 13. Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län 2018-2022
 14. Inkallelseordning för nämnder och styrelse mm
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 222 KB)
 16. Avslutning

Anmälningsärenden

Ny ersättare för ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2018/2725(pdf-fil 492 KB)

Ny ersättare för ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2018/2889(pdf-fil 433 KB)

Ny ersättare för ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2018/2746(pdf-fil 506 KB)