Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 4 december

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 254 kB)
Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 5306 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 86 kB)

Pm (pdf-fil, 29 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 december, kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Valärenden (pdf-fil, 22 kB)
 7. Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan för 2020-2021
  Alliansens budget (pdf-fil, 4133 kB)   Bilagor (pdf-fil, 3377 kB)
  Koalition för Jönköpings läns budget (pdf-fil, 4609 kB)   Bilagor (pdf-fil, 3308 kB)
  Sverigedemokraternas budget  (pdf-fil, 1072 kB)
  Vänsterpariets budget (pdf-fil, 1934 kB)
 8. Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i Jönköping (pdf-fil, 859 kB)
 9. Allmän trafikplikt inför upphandling av busstrafik i stråket (pdf-fil, 614 kB)
  Jönköping-Ulricehamn-Borås (pdf-fil, 614 kB)
 10. Arbetsordning för kommunalt forum (pdf-fil, 286 kB)
 11. Reglemente för Regionrevisionen (pdf-fil, 228 kB)
 12. Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen - revidering (pdf-fil, 545 kB)
 13. Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län 2018-2022
 14. Inkallelseordning för nämnder och styrelse mm
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 222 kB)
 16. Avslutning

Anmälningsärenden

Ny ersättare för ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2018/2725 (pdf-fil, 492 kB)

Ny ersättare för ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2018/2889 (pdf-fil, 433 kB)

Ny ersättare för ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2018/2746 (pdf-fil, 506 kB)