Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 1-2 november 2016

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 270 kB)

Bilagor

 1. Uppropslistor (pdf-fil, 1557 kB)
 2. Delårsrapport 2016:2 - Voteringslista (pdf-fil, 838 kB)
 3. Yrkanden S+MP inklusive Voteringslistor 1-22 (pdf-fil, 19582 kB)
 4. Yrkanden SD inklusive Voteringslistor 23-27 (pdf-fil, 4641 kB)
 5. Yrkanden V inklusive Voteringslistor 28-39 (pdf-fil, 11331 kB)
 6. Budget slutanförande Voteringslista 40 (pdf-fil, 873 kB)
 7. Valärenden (pdf-fil, 27 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 26 kB)

Pm (pdf-fil, 38 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Onsdagen den 16 november, kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Delårsrapport 2016:2 (pdf-fil, 1602 kB)
 7. Regional trafikförsörjningsprogram (pdf-fil, 7232 kB)
 8. Program för hållbar utveckling 2017-2020 (pdf-fil, 1023 kB)
 9. Revidering av regional kulturplan 2017 (pdf-fil, 447 kB)
 10. Regionrevisionens budget för år 2017 (pdf-fil, 1304 kB)
 11. Budget 2017 med flerårsplan för 2018-2019 (pdf-fil, 9033 kB)
  Budgetförslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet (pdf-fil, 1861 kB)
  Budgetförslag från Sverigedemokraterna (pdf-fil, 1110 kB)
  Budgetförslag från Vänsterpartiet (pdf-fil, 896 kB)
 12. Avveckling av AScan ekonomisk förening (pdf-fil, 468 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från Regionrevisionen

Granskning av Delårsrapport 2016:2  (pdf-fil, 1405 kB)

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från Regionrevisionen

Övrigt

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige (pdf-fil, 576 kB)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige (pdf-fil, 377 kB)

Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige (pdf-fil, 541 kB)