Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 30 augusti 2016

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga två veckor efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 292 kB)
Bilagor  (pdf-fil, 1890 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 19 kB)

Pm (pdf-fil, 98 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 13 september kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Översiktsplan Länssjukhuset Ryhov  (pdf-fil, 10712 kB)
  7. Byggnad hus D1, Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 14046 kB)

  8. Omdisponering av budgetmedel  (pdf-fil, 164 kB)
  9. Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015  (pdf-fil, 1222 kB)

Valärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Låt alla anställda tala svenska (pdf-fil, 902 kB)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt

Ny ledamot/ersättare för ledamot i fullmäktige (pdf-fil, 297 kB)