Regionfullmäktige 30 augusti 2016

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga två veckor efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-fil 292 KB)
Bilagor (pdf-fil 1890 KB)

Kungörelse(pdf-fil 19 KB)

Pm(pdf-fil 98 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 13 september kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Översiktsplan Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil 10712 KB)
  7. Byggnad hus D1, Länssjukhuset Ryhov(pdf-fil 14046 KB)

  8. Omdisponering av budgetmedel (pdf-fil 164 KB)
  9. Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015 (pdf-fil 1222 KB)

Valärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Låt alla anställda tala svenska(pdf-fil 902 KB)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt

Ny ledamot/ersättare för ledamot i fullmäktige(pdf-fil 297 KB)