Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 21 juni 2016

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 312 kB)  
Bilagor (pdf-fil, 6741 kB) 

Kungörelse (pdf-fil, 106 kB)

Pm (pdf-fil, 31 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 5 juli kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Delårsrapport 2016:1 (pdf-fil, 1118 kB)
 7. Motion: Förbättra kvalitén på webbsändningar från regionfullmäktige (pdf-fil, 331 kB)
 8. Motion – Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet (pdf-fil, 285 kB)
 9. Motion: Rehabilitering för framtiden i Jönköpings län (pdf-fil, 1527 kB)
 10. Byggnation av antenatalavdelning (pdf-fil, 103 kB)
 11. Ombyggnad av Röntgenlaboratorium (pdf-fil, 46 kB)
 12. Ägardirektiv Bostadsbyggen i Jönköpings län (pdf-fil, 958 kB)
 13. Ökad support och underhållskostnad för Cosmic (pdf-fil, 48 kB)
 14. Revidering av arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län (pdf-fil, 531 kB)
 15. Årsredovisning 2015 Höglandets samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Finnvedens samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (pdf-fil, 7964 kB)
 16. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 49 kB)
 17. Nytt arkivreglemente anpassat till Region Jönköpings län (pdf-fil, 532 kB)
 18. Justering av vissa biljettpriser (pdf-fil, 418 kB)
 19. Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamheten (pdf-fil, 1438 kB)
 20. Remiss: Låt fler forma framtiden (pdf-fil, 5500 kB)
 21. Fri replikrätt (pdf-fil, 118 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Bygg miljö- och energismart - bygg i trä (pdf-fil, 1605 kB)

Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare (pdf-fil, 47 kB)

Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu? (pdf-fil, 50 kB)

Genomför en vägledande folkomröstning om eventuell regionförstoring (pdf-fil, 62 kB)

Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga (pdf-fil, 91 kB)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt

Ny ledamot/ersättare för ledamot i fullmäktige (pdf-fil, 49 kB)

Ny ledamot för ledamot i fullmäktige (pdf-fil, 36 kB)

Revisorer 2016-2017 i stiftelser med anknuten förvaltning (pdf-fil, 30 kB) 

Revisionsberättelse från Stiftelsen Braheskolan (pdf-fil, 90 kB) 

Regionens skrivelse till Indelningskommittén (pdf-fil, 242 kB)